Другий день роботи ІІ Міжнародної конференції “Щастя та сучасне суспільство”

Другий день конференції! Запрошуємо! 😃💛🎊

Lviv Convention Bureau is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: 2d International Scientific Conference “HAPPINESS AND CONTEMPORARY SOCIETY”
Time: Mar 21, 2021 10:00 AM Kiev
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93664529345?pwd=aTBFTFJkUGxldExtZ05hQ3dVcmEzZz09

Meeting ID: 936 6452 9345
Passcode: 783185

March, 21, 2021
21 березня 2021 р.
PLENARY SESSION day 2
Zoom platform
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ день 2
у дистанційному режимі на платформі Zoom
Time limit for a presentation – from 10 to 15 min
Регламент доповіді – 10-15 хв
10:00 – 10:15
ЩАСТЯ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
HAPPINESS AND ECONOMIC DEVELOPMENT
Юлія ЯРМОЛЕНКО, доктор економічних наук, доцент, Академія праці, соціальних відносин і
туризму (Київ, Україна)
YARMOLENKO Yuliia, PhD in Economics, Associate Professor, Academy of Labour, Social Relations
and Tourism (Kyiv, Ukraine)
10:15 – 10:30
ПЕРЕЖИВАННЯ ЩАСТЯ ОСОБИСТІСТЮ
PERSONALITY’S EXPERIENCE OF HAPPINESS
ПАПУЧА Микола, доктор психологічних наук, професор, Інститут психології імені Г.С. Костюка
НАПН України (Київ, Україна), Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
(Ніжин, Україна)
PAPUCHA Мykola, Doctor of Siences in Psychology, Professor, Institute of psychology named after
G.S. Kostiuk of NAPS of Ukraine (Kyiv, Ukraine), Nizhyn Gogol State University (Nizhyn, Ukraine)

10:30 – 10:45
БАЗОВИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ДОХІД – ОСНОВА
ЩАСТЯОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ
UNIVERSAL BASIC INCOME AS A FOUNDATION OF HAPPINESS-ORIENTED ECONOMIC POLICY OF
A CONTEMPORARY STATE

ПУРІЙ Роман, магістр ділового адміністрування, директор і співзасновник Українського
інституту дослідження щастя (Львів, Україна)
ФЛЕЙЧУК Марія, доктор економічних наук, професор, Львівський національний університет
ветеринарної медицини та біотехнології імені С. Ґжицького, м. Львів
PURII Roman, MBA, Director and Co-founder of The Ukrainian Institute for Happiness Research (Lviv,
Ukraine)
FLEYCHUK Mariya, Doctor of Economic Sciences, Full Professor, Stepan Gzhytskyi National University
of Veterinary Medicine and Biotechnologies, The Ukrainian Institute for Happiness Research (Lviv,
Ukraine)
10:45 – 11:00
ЯК ВИХОВАТИ ЩАСЛИВУ ДИТИНУ? ФОРМУВАННЯ САНОГЕННОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ОСОБИСТОСТІ
HOW TO BRING UP A HAPPY CHILD? PERSON’S SANOGENIC POTENTIAL FORMING
Зоя РОМАНЕЦЬ, кандидат психологічних наук, доцент, Національний університет «Львівська
політехніка», Український інститут дослідження щастя (Львів, Україна)
Zoya Romanets, PhD in Psychology, Associate Professor, National University “Lviv Polytechnics”, The
Ukrainian Institute for Happiness Research (Lviv, Ukraine)
11:00 – 11:15
ЧИ БУДЕ ЩАСТЯ З МОРФІНОПОДІБНИХ ПЕПТИДІВ МОЛОКА?
WILL THERE BE HAPPINESS FROM MORPHINE-LIKE PEPTIDES OF MILK?
ДОСЕНКО Віктор, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу загальної та
молекулярної патофізіології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України (Київ,
Україна)
DOSENKO Victor, Doctor of Medical Sciences, Full Professor, the Head of the Department of General
and Molecular Pathophysiology, O.O. Bogomolets Institute of Physiology of NAS of Ukraine (Lviv,
Ukraine)
11:15 – 11:30
РОЗУМІННЯ ФЕНОМЕНУ ЩАСТЯ В ЕКЗИСТЕНЦІЙНІЙ ПСИХОЛОГІЇ
UNDERSTANDING THE PHENOMENON OF HAPPINESS IN EXISTENTIAL PSYCHOLOGY
КАПЛУНЕНКО Ярина, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник
лабораторії психології навчання імені І. О. Синиці Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН
України (Київ, Україна)
KAPLUNENKO Yaryna, PhD in Psychology, Senior researcher of I.O.Synytsya Laboratory of the
psychology of studies, G.S.Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational
Sciences of Ukraine. (Kyiv, Ukraine)
11:30 – 11:45
HOMO EUDAIMONICUS: НОВІ ЦІЛІ, ЦІННОСТІ ТА СТРАТЕГІЇ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ
HOMO EUDAIMONICUS: NEW GOALS, VALUES AND STRATEGY OF A CONTEMPORARY SYSTEM OF
EDUCATION
ЛУЩ-ПУРІЙ Уляна, кандидат філософських наук, доцент, Львівський національний медичний
університет імені Данила Галицького, співзасновниця Українського інституту дослідження
щастя (Львів, Україна)
LUSHCH-PURII Uliana, PhD in Philosophy, Associate Professor, Danylo Halytsky Lviv National
Medical University, Co-founder of The Ukrainian Institute for Happiness Research (Lviv, Ukraine)

11:45 – 12:00
HAPPINESS, FREEDOM AND VALUES IN MODERN SOCIETY
BULJUBAŠIĆ Ema, Ph.D. student, MA in Education and English Language and Literature, MA in
Translation and Interpreting Studies, Department of Philosophy, Social and Human Sciences, and
Education, Università degli Studi di Perugia (Рerugia, Italy)
12:00 – 12:15
ЩАСТЯ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЧИННИК КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
HAPPINESS AS A KEY FACTOR OF THE CREATIVE ECONOMY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
ГОЛЯШ Ірина, кандидат економічних наук, доцент, Український інститут дослідження щастя
(Тернопіль, Україна)
GOLYASH Iryna, PhD in Ecomonics, The Ukrainian Institute for Happiness Research (Ternopil,
Ukraine)
12:15 – 12:30
СПІЛКУВАННЯ ТА СТОСУНКИ – ДЖЕРЕЛА ЩАСТЯ
COMMUNICATION AND RELATIONSHIPS AS SOURCES OF HAPPINESS
Андрій БАЗИЛЕВИЧ, доктор медичних наук, професор, президент Світової Федерації
Українських лікарських товариств, кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №1,
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Український
інституту дослідження щастя (Львів, Україна)
BAZYLEVYCH Andrii, Doctor of Medical Sciences, Professor, President of World Federation of
Ukrainian Medical Associations, Department of Propedeutics of Internal Medicine №1, Danylo
Halytsky National Medical University, The Ukrainian Institute for Happiness Research (Lviv, Ukraine)
12:30 – 12:45
ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА СУБ’ЄКТИВНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ В УМОВАХ
ПАНДЕМІЇ COVID-19
SOCIAL NETWORKING SITES USAGE AND SUBJECTIVE WELL-BEING IN COVID-19 PANDEMIC
CONDITIONS
Ілля ЯГІЯЄВ, кандидат психологічних наук, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка (Київ, Україна)
Аліна НОВОСЕЛЬСЬКА, студентка, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка (Київ, Україна)
Illya YAGIYAYEV, PhD in Psychology, Faculty of Psychology, Taras Shevchenko National University of
Kyiv (Kyiv, Ukraine)
Alina Novoselska, student, Taras Shevchenko National University of Kyiv (Kyiv, Ukraine)
12:45 – 13:00
ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ПОЗИТИВНОГО МИСЛЕННЯ
TECHNOLOGY OF CREATIVE THINKING DEVELOPMENT
БІЛА Ірина, доктор психологічних наук, професор, Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН
України (Київ, Україна)
BILA Irina, Doctor of Sciences, Full Professor, Institute of Psychology of the National Academy of
Pedagogical Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine)
13:00 -13:15
ЛЮБОВ У ПРИРОДІ ЩАСТЯ: ЕКЗИСТАНЦІЙНО-ГУМАНІСТИЧНИЙ АСПЕКТ
LOVE IN THE NATURE OF HAPPINESS: EXISTING-HUMANISTIC ASPECT
ГУРЛЄВА Тетяна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут
психології імені Г.С.Костюка Національної академії педагогічних наук України (Київ, Україна)

HURLYEVA Tetyana, PhD in Psychology, Senior Researcher, G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the
National Academy of Educational Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine)
13:15 – 13:30

НЕЙРОЕТИКА ТА ЕЛЛІНІСТИЧНІ ФІЛОСОФСЬКІ РЕЦЕПТИ ЩАСТЯ
NEUROETHICS AND HELLENISTIC PHILOSOPHICAL RECIPES OF HAPPINESS
КОМАР Олена, кандидат філософських наук, доцент
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ, Україна)
KOMAR Olena, PhD in Philosophy, Associate Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv
(Kyiv, Ukraine)

13:30 – 13:45
VIRTUE: THE DOVE OF PEACE? SEEKING UNIVERSAL PEACE SOLUTIONS THROUGH INNER
TRANSFORMATION
BANSAL Anmol, M.A. Counseling Psychology, Research Scholar at Amity Institute of Psychology
&Allied Sciences, Amity University (Noida Campus, UP, India)
13:45– 14:15
Lunch Break / Обідня перерва

Залишити відповідь

Закрити меню