UKRAINIAN INSTITUTE FOR HAPPINESS RESEARCH (Ukraine)

EPOKA UNIVERSITY (Albania)

UNIVERSITY OF PERUGIA (Italy)

COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA (Slovakia)

G.S. KOSTIUK INSTITUTE OF PSYCHOLOGY OF NAES OF UKRAINE (Ukraine)

BOGOMOLETS NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)

DEPARTMENT OF PHILOSOPHY, BIOETHICS AND HISTORY OF MEDICINE

TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV (Ukraine)

FACULTY OF PSYCHOLOGY

WORLD FEDERATION OF UKRAINIAN MEDICAL ASSOCIATIONS (Ukraine)

International Scientific Conference

HAPPINESS

AND

CONTEMPORARY SOCIETY

March, 2021, 2020, Lviv (Ukraine)


 

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ДОСЛІДЖЕННЯ ЩАСТЯ (Україна)

EPOKA UNIVERSITY (Албанія)

UNIVERSITY OF PERUGIA (Італія)

COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA (Словаччина)

ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ Г.С. КОСТЮКА НАПН УКРАЇНИ (Україна)

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ (Україна)

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ, БІОЕТИКИ ТА ІСТОРІЇ МЕДИЦИНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (Україна)

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ

СВІТОВА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ (Україна)

Перша Міжнародна Наукова Конференція

ЩАСТЯ

ТА

СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО
Березень 2021, 2020, Львів (Україна)

 
  


УДК 17.023.36+165.614+159.9

Щас 27

Рекомендовано до друку засіданням Вченої ради

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

(протокол № 4 від 27 лютого 2020 року)

 

УПОРЯДНИКИ:

Максименко С., д. психол. н., професор, академік;

Лущ-Пурій У., к. філос. н., доцент;

 

РЕДКОЛЕГІЯ:

Kováč L., Dr. Sc., Prof.

Hybron D., PhD, Assoc. Prof.;

Hysa E., PhD, Assoc. Prof.;

Mochini M., PhD, Assoc. Prof.;

Максименко С., д. психол. н., професор, академік;

Бойченко М., д. філос. наук, професор;

Братасюк М., д. філос. наук, професор;

Васильєва І., д. філос. наук, професор;

Данилюк І., д. психол. наук, професор;

Іщук Н., д. філос. наук, доцент;

Карівець І., д. філос. н., доцент;

Сердюк Л., д. психол. н., професор;

Соловйов О., д. психол. н., професор;

Ткач Б., д. психол. н., ст. н. с.;

Лущ-Пурій У., к. філос. н., доцент.

 

Щастя та сучасне суспільство : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (Львів, 20-21 березня 2020 р.). – Львів : СПОЛОМ, 2020. – 329 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці статей.

Mістить тези виступів 108 учасників з 8 країн Міжнародної наукової конференції «ЩАСТЯ ТА СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО» (20-21 березня 2020 р.). Матеріали висвітлюють результати міждисциплінарних досліджень щастя. Висвітлюються філософські, антропологічні, соціальні, економічні, психологічні, медичні та педагогічні аспекти щастя. Феномен щастя розкривається в контексті життя окремої людини та крізь призму сучасних соціально-політичних, економічних та кульних викликів.

Для науковців, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією науки.

 

Матеріали опубліковані в авторській редакції

Автори несуть повну відповідальність за грамотність текстів, точність наведених фактів, цитат, покликань та оформлення бібліографії

https://doi.org/10.31108/7.2020

 

© Український інститут дослідження щастя, 2020

                                                                                 © Автори тез доповідей, 2020

© Вид-во «СПОЛОМ», 2020

 

ISBN 978-966-919-593-7

CONTENTS / ЗМІСТ

PREFACE………………………………………………………………………………………………… 14

ПЕРЕДМОВА………………………………………………………………………………………….. 16

ALEKSANDRAVIČIUS Povilas

HAPPINESS AND INTUITION……………………………………………………………………. 18

ALEXEEVA Anna

HAPPINESS EXPERIENCED DURING CREATIVE PROFESSIONAL SELF-REALIZATION: PSYCHOLOGICAL-GENDER AND PSYCHOLOGICAL-SEXUAL ASPECTS

(АЛЄКСЄЄВА Анна

ПЕРЕЖИВАННЯ ЩАСТЯ В ПРОЦЕСІ ТВОРЧОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ: ПСИХОСТАТЕВІ ТА ПСИХОСЕКСУАЛЬНІ АСПЕКТИ)…………………………………………………………….. 20

ARDEN John

INTERVIEW: LEARNING TO BE HAPPY – NEUROPSYCHOLOGICAL PERSPECTIVE………………………………………………….. 25

BAZYLEVYCH Andriy

HOW CAN “HORMONES OF HAPPINESS” BE INCREASED?

(БАЗИЛЕВИЧ Андрій

ЯК МОЖНА ПІДВИЩИТИ РІВЕНЬ «ГОРМОНІВ ЩАСТЯ»?) ………………………. 30

BORSHCHEVSKA Anzhela

THE NEW SOCIAL REALITTY OF HUMAN RELATIONS AND THE RESOURCES OF HAPPINESS……………………………………………………… 34

BOYCHENKO Mykhailo

HAPPINESS OF EDUCATION AND HAPPINESS EDUCATION: IDEALS AND REALITIES

(БОЙЧЕНКО Михайло

ЩАСТЯ НАВЧАННЯ І НАВЧАННЯ ЩАСТЮ: ІДЕАЛИ І РЕАЛІЇ)………………… 36

BOZZA Martino

KANT, PRACTICAL REASON AND HAPPINESS (КANT, LA RAGION PRATICA E LA FELICITÀ)………………………………………….. 41

BRATASYUK Mariia

SITUATIVE HUMAN TYPE AND HAPPINESS PROBLEM……………………………… 44

BRATKO Kostiantyn

HAPPINESS AS A RELATION TO MORAL VALUES

(БРАТКО Костянтин

ЩАСТЯ ЯК ВІДНОШЕННЯ ДО МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ)………………………. 47

CASUCCI Marco

IS THERE PLACE FOR HAPPINESS? MAN BETWEEN FALLIBILITY AND CAPABILITY IN P. RICOEUR……………….. 51

CHAIKA Galyna

HAPPINESS AND THE NEED IN RELATEDNESS…………………………………………. 52

CHORNOMORDENKO Ivan, SIRA Larysa THE AUTHENTIC WAY TO HAPPINESS: PHILOSOPHICAL AND ANTHROPOLOGICAL AS А META-ANTHROPOLOGICAL APPROACH

(ЧОРНОМОРДЕНКО Іван, СІРА Лариса

CПРАВЖНІЙ ШЛЯХ ДО ЩАСТЯ: ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ЯК МЕТААНТРОПОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД)………………………………………………………………………………………………….. 55

CHYKHANTSOVA Olena

THE RELATIONSHIP BETWEEN QUALITY OF LIFE AND HAPPINESS………….. 60

DANYLIUK Ivan, KUPRIEIEVA Olga

PSYCHOLOGICAL WELL-BEING IN THE SPACE OF STUDENTS’ SELF-REALIZATION

(ДАНИЛЮК Іван, КУПРЄЄВА Ольга

ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ В ПРОСТОРІ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ)        63

DATSIUK Lesia

THE STEPS TO HAPPINESS

(ДАЦЮК Леся

КРОКИ ДО ЩАСТЯ)………………………………………………………………………………… 67

DEMAJ Esmir, ILIA Sheila

THE EVOLUTION OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN ALBANIA………………. 72

DRIHUS Maria

THE PROBLEM OF HAPPINESS IN THE PSYCHOLOGICAL HERITAGE OF T.G. SHEVCHENKO: G.S. KOSTIUK’S CONCEPTUAL ANALYSIS

(ДРИГУС Марія

ПРОБЛЕМА ЩАСТЯ У ПСИХОЛОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ Т.Г. ШЕВЧЕНКА: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ Г.С. КОСТЮКА)………………………………………………………………………………………. 75

DZIUBKO Liudmyla, TERESHCHENKO Lіudmila

NURTURING A CHILD’S ABILITY TO WORK AS THE BASIS FOR THEIR WELL-BEING AND HAPPINESS

(ДЗЮБКО Людмила, ТЕРЕЩЕНКО Людмила

ВИХОВАННЯ У ДИТИНИ ЗДАТНОСТІ ПРАЦЮВАТИ ЯК ОСНОВА ЇЇ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ТА ЩАСТЯ) 79

FEDKO Victoria

THE EXPERIENCE OF HAPPINESS AS A SENSORY MECHANISM FOR THE DEVELOPMENT OF THE INDIVIDUAL’S SOCIAL COMPETENCE……………………………………………………… 83

FLEYCHUK Mariya, SHCHURKO Ulyana, GANSKY Vladimir, DATSKO Olesya

HAPPINESS PERCEPTION IN DIFFERENT NATIONS…………………………………… 85

GOLYASH Iryna

ACHIEVING HAPPINESS IN THE FRAMEWORK OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT

(ГОЛЯШ Ірина

ДОСЯГНЕННЯ ЩАСТЯ В РАМКАХ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ)……. 88

GUROVA Olga

SEEKING THE WAY OF HAPPINESS. PSYCHOLOGICAL FEATURES OF HIGH-SENSITIVE PEOPLE IN THE CONTEXT OF MODERN EDUCATIONAL SPACE

(ГУРОВА Ольга

ШУКАННЯ ШЛЯХУ ЩАСТЯ. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИСОКОЧУТЛИВИХ ЛЮДЕЙ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ)……………………………….. 93

HAYBRON Dan

INTERVIEW: CULTURAL FRAMEWORK OF HAPPINESS……………………………. 98

HURLYEVA Tetyana

REALIZING THE MEANING OF LIFE AS THE WASTE-LESS SOURCE OF HAPPINESS

(ГУРЛЄВА Тетяна

РЕАЛІЗАЦІЯ СМИСЛУ ЖИТТЯ ЯК НЕВИЧЕРПНЕ ДЖЕРЕЛО ЩАСТЯ)…….. 101

HYSA Eglantina, MANSI Egla

HAPPINESS AND ECONOMIC GROWTH: WESTERN BALKANS AND EUROPEAN UNION          105

HYSA Xhimi, SUPARAKU Shefqet

FROM HAPPINESS TO SUPER HAPPINESS: NOT A TRADEOFF ANYMORE… 114

ILYUSHENKA Nadzeya

HAPPINESS AS A BASIC SOCIAL EXPECTATION IN THE BIOCAPITALISM ERA… 117

IVANOVA Anastasiia

RECIPE OF HAPPINESS: FAMILY RELATIONSHIPS, PROFESSIONAL ACTIVITY AND EXTERNAL INDICATORS

(ІВАНОВА Анастасія

РЕЦЕПТ ЩАСТЯ:

СІМЕЙНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ, ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗОВНІШНІ ПОКАЗНИКИ)    119

ISHCHUK Natalia

CLASSICAL UTILITARISM ABOUT HAPPINESS……………………………………….. 125

KARABAYEVA Irina

WISH FULFILMENT AS A KEY SUCCESS FACTOR OF PRESCHOOL-AGE CHILDREN    127

KARIVETS Ihor

HAPPINESS FROM THE PHENOMENOLOGICAL POINT OF VIEW: EDMUND HUSSERL AND MARTIN HEIDEGGER

(КАРІВЕЦЬ Ігор

ЩАСТЯ З ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОГО ПОГЛЯДУ:

ЕДМУНД ГУСЕРЛЬ І МАРТИН ГАЙДЕҐЕР)……………………………………………… 129

KOTSIUBA Maksym

BIOETHICS VS HAPPINESS

(КОЦЮБА Максим

БІОЕТИКА vs ЩАСТЯ)…………………………………………………………………………… 132

KOVÁČ Ladislav

HAPPINESS FOR THE 21st CENTURY……………………………………………………….. 135

KRASNYTSKA Olha

FELLING OF HAPPINESS IN A PUBLIC PERFORMANCE

(КРАСНИЦЬКА Ольга

ВІДЧУТТЯ ЩАСТЯ В ПУБЛІЧНОМУ ВИСТУПІ)……………………………………… 137

KRUJA (DEMNERI) Alba, JAUPI Marjonela

WORK LIFE BALANCE & BANKING SECTOR EMPLOYEE SATISFACTION… 140

KYSLENKO Olha, AVRAMCHENKO Svitlana

HAPPINESS FORMULA

(КИСЛЕНКО Ольга, АВРАМЧЕНКО Світлана

ФОРМУЛА ЩАСТЯ)………………………………………………………………………………. 144

LUSHCHPURII Uliana, PURII Roman

TELEOLOGICALITY AND HAPPINESS: EUDAIMONIC RESPONSE TO THE 21ST CENTURY CHALLENGES……………… 147

LYASHENKO Olexandra

“DEGREE” OF HAPPINESS: MANAGEMENT ASPECT

(ЛЯШЕНКО Олександра

“ГРАДУС” ЩАСТЯ: УПРАВЛІНСКИЙ АСПЕКТ)………………………………………. 149

MAKSYMENKO Serhii

SOCIETY. NATIONAL IDENTITY. PERSONALITY. HAPPINESS.

(МАКСИМЕНКО Сергій

CУСПІЛЬСТВО. HАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. OСОБИСТІСТЬ. ЩАСТЯ.)… 154

MALETSKA Olesia

THE PROBLEM OF FORMATION OF A HAPPY STUDENT’S PERSONALITY IN CONDITIONS OF THE INFORMATION SOCIETY

(МАЛЕЦЬКА Олеся

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЩАСЛИВОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА)…………………………………………………………………………………….. 158

MAZYKIN Mykola

APPLICATION OF MEDITATION IN PSYCHOTHERAPY OF POST TRAUMATIC STRESS DISORDER IN VETERANS

(МАЗИКІН Микола

ЗАСТОСУВАННЯ МЕДИТАЦІЇ У ПСИХОТЕРАПІЇ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ У ВЕТЕРАНІВ)………………………………………………………………………………………….. 162

MOISEІENKO Iryna, MOISEІENKO Igor

STATE GOVERNANCE OF SOCIAL LIABILITY OF ENTERPRISE

(МОЙСЕЄНКО Ірина, МОЙСЕЄНКО Ігор

Державне управління соціальною відповідальністю підприємництва)          166

MOSCHINI Marco

HAPPINESS: “FULL-LIFE” PERSPECTIVE…………………………………………………. 171

MYKHAYLENKO Liliya, IVASHKO Kateryna

PROBLEM OF SUBJECTIVE WELLNESS OF PERSONALITY IN POSITIVE PSYCHOLOGY

(МИХАЙЛЕНКО Лілія, ІВАШКО Катерина

ПРОБЛЕМА СУБ’ЄКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ

В ПОЗИТИВНІЙ ПСИХОЛОГІЇ)………………………………………………………………. 172

NOVIKOVA Zhanna

PSYCHOLOGICAL SPECIALS OF HAPPINESS OF AN OLDER PEOPLE……….. 178

OHIRKO Oleh

CHRISTIAN-ETHICAL MEASUREMENT OF HAPPINESS

(ОГІРКО Олег

ХРИСТИЯНСЬКО-ЕТИЧНИЙ ВИМІР ЩАСТЯ)…………………………………………. 181

OREL Olha

LIFE ACCORDING TO VALUES AS HAPPINESS FACTOR

(ОРЕЛ Ольга

ЖИТТЯ ВІДПОВІДНО ДО ЦІННОСТЕЙ ЯК ФАКТОР ЩАСТЯ)………………….. 185

OREL Sofiia, AVRAMCHENKO Svitlana

PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION AS A GUARANTEE FOR A SUCCESSFUL AND HAPPY LIFE OF THE PERSON

(ОРЕЛ Софія, АВРАМЧЕНКО Світлана

ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОГО ТА ЩАСЛИВОГО ЖИТТЯ ОСОБИСТОСТІ)…………………………………………………………………………………….. 186

OTENKO Svitlana

THE EXPERIENCE OF RELATEDNESS AS A SOURCE OF HAPPINESS

(ОТЕНКО Світлана

ПОЧУТТЯ ПОВ’ЯЗАНОСТІ – ДЖЕРЕЛО ЩАСТЯ)…………………………………….. 190

OVCHARENKO Nataliia

HAPPINESS AS ETERNAL BLISS ACCORDING TO IMAM GHAZZALI`S PHILOSOPHY    194

PALM Jakub

HAPPINESS AND TECHNOLOGICAL IMMORTALITY: A TRANSHUMANIST PERSPECTIVE       197

PENKOVA Olena

HAPPINESS AS A REGULATING MECHANISM OF AN INDIVIDUAL’S SPIRITUAL VALUES      198

PETRYSHYN Olha, SULYM Yurii

THE RELATIONSHIP OF ORAL HEALTH, QUALITY OF LIFE AND HAPPINESS

(ПЕТРИШИН Ольга, СУЛИМ Юрій

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СТОМАТОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я, ЯКОСТІ ЖИТТЯ ТА ЩАСТЯ)    201

PUKHTA Iryna

HAPPINESS: NEGATIVE ASPECTS OF POSITIVE PSYCHOLOGY

(ПУХТА Ірина

Львів, Україна

ЩАСТЯ: НЕГАТИВНІ АСПЕКТИ ПОЗИТИВНОЇ ПСИХОЛОГІЇ)………………… 205

REMESNYK Natalya

SELF-ACCEPTING OF THE PERSON AS AN IMPORTANT COMPONENT OF HAPPINESS

(РЕМЕСНИК Наталя

САМОПРИЙНЯТТЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЩАСТЯ)… 208

ROMANETS Zoya

PSYCHOLOGICAL DIFFICULTIES AND OPPORTUNITIES ON THE WAY TO HAPPINESS

(РОМАНЕЦЬ Зоя

ПСИХОЛОГІЧНІ ТРУНОЩІ І МОЖЛИВОСТІ НА ШЛЯХУ ДО ЩАСТЯ)…….. 212

ROMANIUK Lyudmyla, BORSHCHAK Iryna, MATSIUK Olha

PSYCHOLOGY OF HAPPINESS IN THE CONTEXT OF PERSONALITY’S VALUES

(РОМАНЮК Людмила, БОРЩАК Ірина, МАЦЮК Ольга

ПСИХОЛОГІЯ ЩАСТЯ В КОНТЕКСТІ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ)………… 217

ROMANIUK Oksana

INTERACTIVITY AS A KEY FOR EFFECTIVE SPEAKER-AUDIENCE COOPERATION

(РОМАНЮК Оксана

ІНТЕРАКТИВ ЯК ЗАПОРУКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ДОПОВІДАЧ-СЛУХАЧ)       220

SALAVEI Alesia

The level and indicators of happiness of women scientists of the National Academy of Sciences of Belarus ……………………………………………………………………. 222

SAS Nataliia, SAMARSKA Lada

ANALYSIS OF THE SUBJECTIVE COMPONENT OF THE HAPPINESS INDEX

(САС Наталія, САМАРСЬКА Лада

АНАЛІЗ СУБ’ЄКТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ ІНДЕКСУ ЩАСТЯ)……………………….. 225

SAVELYUK Nataliya

А PSYCHODISCURSIVE SPACE OF CONSTRUCTING HAPPINESS BY A RELIGIOUS PERSONALITY

(САВЕЛЮК Наталія

ПСИХОДИСКУРСИВНИЙ ПРОСТІР КОНСТРУЮВАННЯ ЩАСТЯ

РЕЛІГІЙНОЮ ОСОБИСТІСТЮ)………………………………………………………………. 229

SERDIUK Liudmyla

THE POSITIVE APPROACH TO AN INDIVIDUAL’S PSYCHOLOGICAL WELL-BEING ACHIEVEMENT

(СЕРДЮК Людмила

ПОЗИТИВНИЙ ПІДХІД У ДОСЯГНЕННІ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ)       235

SHELEMEI Oksana

CONSEQUENCES OF MIGRANT WORKERS «HAPPINESS»: «ITALIAN SYNDROME»

(ШЕЛЕМЕЙ Оксана

НАСЛІДКИ ЗАРОБІТЧАНСЬКОГО «ЩАСТЯ»: «ІТАЛІЙСЬКИЙ СИНДРОМ»)… 239

SLOTINACHORNA Viktoriya

HAPPINESS DEFICIT IN A TURBULENT SOCIETY

(СЛОТІНА-ЧОРНА Вікторія

ДЕФІЦИТ ЩАСТЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОГО СОЦІУМУ)…………………. 242

SMORZHEVSKA Oksana

POSSIBILITIES OF FORMING A HAPPY SOCIETY (BASED ON THE CONCEPTS OF “COLLECTIVE MEMORY” BY MAURICE HALBWACHS AND “THE MEMORY PLACE” BY PIERRE NORA)

(СМОРЖЕВСЬКА Оксана

МОЖЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЩАСЛИВОГО СУСПІЛЬСТВА

(НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЙ «КОЛЕКТИВНОЇ ПАМ’ЯТІ» МОРІСА АЛЬБВАКСА ТА «МІСЦЬ ПАМ’ЯТІ» П’ЄРА НОРА))……………………………………………………………………………………….. 244

SOLOVIOV Oleh

CAUSAL NATURE OF THE PHENOMENON OF HAPPINESS AS A MENTAL FACTOR OF PROCESSING OF INFORMATION IN THE HUMAN BRAIN…………………………………………………… 247

SYDORYK Yurii, HRYHORUK Iryna, KOGUTIAK Nadiia, MYTSKO Volodymyr

FEATURES OF SOCIAL NETWORK IN STUDENTS WITH DIFFERENT LEVELS OF SUBJECTIVE WELFARE…………………………………………………………………………………………………………….. 251

TARNAVSKA Olena

THE EFFECTIVENESS OF USING INNOVATIVE PSYCHO-CORRECTIONAL PROGRAMS IN THE COMPLEX TREATMENT OF AUTONOMIC DYSFUNCTIONS IN ADOLESCENTS

(ТАРНАВСЬКА Олена

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ПІДЛІТКІВ З ВЕГЕТАТИВНИАМИ ДИСФУНКЦІЯМИ) 255

TKACH Bohdan PECULIARITIES OF ACTUALIZATION OF DEVIATIONS AS A FORM OF EXPRESSING HAPPINESS DEPENDENT ON NEUROPERSONOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PERSONALITY

(ТКАЧ Богдан

ОСОБЛИВОСТІ АКТУАЛІЗАЦІЇ ДЕВІАЦІЙ ЯК ФОРМИ ПРОЯВУ ЩАСТЯ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД НЕЙРОПЕРСОНОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОСОБИСТОСТІ)…………….. 258

TYTAR Olena

HOLISM AS A MODERN PHILOSOPHY OF HAPPINESS…………………………….. 262

USHKOVA Maria

NEW RECIPES OF MODERN POSITIVE PSYCHOLOGY

(УШКОВА Марія

НОВІ РЕЦЕПТИ СУЧАСНОЇ ПОЗИТИВНОЇ ПСИХОЛОГІЇ)……………………….. 265

VASYLYEVA Iryna, SHEVCHENKO Serhii

THE SPECIFICITY OF THE RELATION BETWEEN FAITH AND HAPPINESS IN EXISTENTIAL THEOLOGY

(ВАСИЛЬЄВА Ірина, ШЕВЧЕНКО Сергій

СПЕЦИФІКА СПІВВІДНОШЕННЯ ВІРИ ТА ЩАСТЯ

В ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНІЙ ТЕОЛОГІЇ)………………………………………………………… 269

VASIUTYNSKYI Vadym

HAPPINESS AND SENSE OF GUILT: PERSONAL AND INTERPERSONAL INTERSECTION POINTS

(ВАСЮТИНСЬКИЙ Вадим

ЩАСТЯ І ПОЧУТТЯ ПРОВИНИ:

ОСОБИСТІСНІ ТА МІЖОСОБОВІ ТОЧКИ ПЕРЕТИНУ)…………………………….. 273

VOLODARSKA Nataliia

PARTICULARITIES OF STUDY OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING MANIFESTATIONS OF PERSONALITY…………………………………………………………………………………………………………….. 278

VOLOSHOK Olena, NOZDRINA Larysa

RESULTS OF THE RESEARCH “HAPPINESS AT THE UNIVERSITY”

(ВОЛОШОК Олена, НОЗДРІНА Лариса

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ “ЩАСТЯ В УНІВЕРСИТЕТІ”)……………………. 283

VOVCHYK-BLAKYTNA Olena

WELL-BEING OF PERSONALITY: ECOPSYCHOLOGICAL VIEW

(ВОВЧИК-БЛАКИТНА Олена

СУБ’ЄКТИВНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ:

ЕКОПСИХОЛОГІЧНИЙ РАКУРС)……………………………………………………………. 288

VYNOHRADOVA Viktoriia

THE IMPACT OF SCIENTIFIC CREATIVITY ON HAPPINESS

(ВИНОГРАДОВА Вікторія

ВПЛИВ НАУКОВОЇ ТВОРЧОСТІ НА ВІДЧУТТЯ ЩАСТЯ)………………………… 293

YAREMKO Larisa, YAREMKO Sofiya

THE INFLUENCE OF THE SMART TECHNOLOGIES ON THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION AND THE LEVEL OF HAPPINESS OF ITS RESIDENTS

(ЯРЕМКО Лариса, ЯРЕМКО Софія

ВПЛИВ СМАРТ-ТЕХНОЛОГІЙ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ ТА РІВЕНЬ ЩАСТЯ ЙОГО МЕШКАНЦІВ)……………………………………………………………………………………….. 296

YARMOLENKO Yuliia

HAPPINESS AND SOCIOPOLITICAL DEVELOPMENT

(ЯРМОЛЕНКО Юлія

ЩАСТЯ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК)………………………………. 301

YAVORSKAVETROVA Iryna

AN INDIVIDUAL’S PSYCHOLOGICAL WELL-BEING IN THE PARADIGM OF POSITIVE PSYCHOLOGY 305

ZAVIDNIAK Bohdan

HAPPINESS AS THEODICY OF METROPOLITAN ANDREY SHEPTYTSKY

(ЗАВІДНЯК Богдан

ЩАСТЯ ЯК ТЕОДІЦЕЯ МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО)………… 308

ZINKO Mykhaylo, KOTOVSKA Olha

HUMAN BEING MODEL AS A MODERN COMPONENT OF HAPPY SOCIETY

(Зінько Михайло, Котовська Ольга

МОДЕЛЬ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ ЯК СУЧАСНА СКЛАДОВА ЩАСЛИВОГО СУСПІЛЬСТВА)     325

PREFACE

Happiness and flourishing of a person become a priority of state policy in many countries around the world. Neuropsychological studies of happiness reveal a new approach to happiness as a skill that may be cultivated. Crucial philosophical questions are being raised on the correlation between happiness, values, morality and freedom.

The aim of our conference is to create in Lviv the international platform for interdisciplinary discussion on happiness in terms of democracy strengthening and civil society forming.

The main task of our conference is to unite efforts of researchers in philosophy, psychology, neuroscience, biochemistry, biology, sociology, political science, economics, medicine, pedagogics and anthropology in order to provide a complex integral research on happiness and to apply results to social, political, economic and educational practice.

Suggested areas for discussion:
1. Contemporary philosophy of happiness.
2. Positive psychology.

 1. Happiness and neuroscience.
  4. Happiness and healthcare.
  5. Happiness and economic development.
 2. Happiness and education system.
 3. Happiness, civil society and state management.

ORGANIZING COMMITTEE:

Roman PURII, MD, MBA, Director and Co-funder of the Ukrainian Institute for Happiness Research (Ukraine);

Uliana LUSHCH-PURII, PhD, Associate Professor, Co-funder of the Ukrainian Institute for Happiness Research, Associate Professor of the Department of Philosophy and Economics at Danylo Halytsky Lviv National Medical University (Ukraine);

Claudia MAZZESCHI, PhD, Dean of the Department of Philosophy, Social Science and Education University of Perugia (Italy);

Marco MOSCINI, PhD, Professor of the Department of Philosophy, Social Science and Education University of Perugia (Italy);

Timothy HAGEN, PhD, Head of the Department of Business Administration, Director, Yunus Center for Social Business and Sustainability (Albania);

Xhimi HYSA, PhD, Department of Business Administration, Epoka University (Albania);

Serhii MAKSYMENKO, Doctor of Psychological Sciences, Professor, Academician of NAES of Ukraine, Director of G.S. Kostiuk Institute of Psychology of NAES of Ukraine (Ukraine);

Ivan DANYLIUK, Doctor of Psychological Sciences, Professor, Dean of the Faculty of Psychology, Taras Schevchenko National University of Kyiv (Ukraine);

Bohdan TKACH, Doctor of Psychological Sciences, Senior Research Fellow in G.S. Kostiuk Institute of Psychology of NAES of Ukraine (Ukraine);

 

Liudmyla SERDIUK, Doctor of Psychological Sciences, Professor, Head of Chamata Laboratory of Psychology of Personality, G.S. Kostiuk Institute of Psychology of NAES of Ukraine (Ukraine);

Ladislav KOVÁČ, Doctor of Sciences, Professor, Department of Biochemistry, Faculty of Natural Sciences, Comenius University (Slovakia);

Iryna VASYLIEVA, Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Head of the Department of Philosophy, Bioethics and History of Medicine, Bogomolets National Medical University (Ukraine);

Natalia ISHCHUK, Doctor of Philosophical Sciences, Associate Professor, Department of Philosophy, Bioethics and History of Medicine, Bogomolets National Medical University (Ukraine);

Andrii BAZYLEVYCH, Doctor of Medical Sciences, Professor, Department of Propedeutics of Internal Medicine #1 at Danylo Halytsky Lviv National Medical University, President of the World Federation of Ukrainian Medical Associations (Ukraine).

 

 

ПЕРЕДМОВА

Щастя та процвітання людини стають пріоритетом в державній політиці багатьох країн світу. Нейропсихологічні дослідження щастя відкривають новий підхід до щастя як навички, якою можна оволодіти. Постають вагомі філософські питання про зв’язок щастя з цінностями, мораллю та свободою.

Наша конференція покликана створити у Львові міжнародну платформу для міждисциплінарного обговорення феномену щастя крізь призму зміцнення демократії та становлення громадянського суспільства.

Основним завданням конференції є об’єднати зусилля фахівців з філософії, психології, нейронауки, біохімії, біології, соціології, політології, економіки, медицини, педагогіки та антропології задля комплексного цілісного дослідження щастя та впровадження результатів у соціально-політичну, економічну та освітню практику.

Пропоновані напрями для обговорення:

 1. Сучасна філософія щастя.
 2. Позитивна психологія.
 3. Щастя та нейронаука.
 4. Щастя та охорона здоров’я.
 5. Щастя та економічний розвиток.
 6. Щастя та система освіти.
 7. Щастя, громадянське суспільство та державне управління.

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Роман ПУРІЙ, лікар, магістр ділового адміністрування, директор і співзасновник Українського інституту дослідження щастя (Україна);

Уляна ЛУЩ-ПУРІЙ, кандидат філософських наук, доцент, співзасновниця Українського інституту дослідження щастя, доцент кафедри філософії та економіки Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (Україна);

Claudia MAZZESCHI, PhD, Dean of the Department of Philosophy, Social Science and Education University of Perugia (Iталія);

Marco MOSCHINI, PhD, Professor of the Department of Philosophy, Social Science and Education University of Perugia (Італія);

Timothy HAGEN, PhD, Head of the Department of Business Administration, Director of Yunus Center for Social Business and Sustainability (Албанія);

Xhimi HYSA, PhD, Department of Business Administration, Epoka University (Albania);

Сергій МАКСИМЕНКО, доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України, директор Інституту психології імені Г.С. Костююка НАПН України (Україна);

Іван ДАНИЛЮК, доктор психологічних наук, професор, декан факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна).

Богдан ТКАЧ, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник Інституту психології імені Г.С. Костююка НАПН України, Neuro Psy Tech Group – перша нейромаркетингова компанія (Україна);

Людмила СЕРДЮК, доктор психологічних наук, професор, завідувач Лабораторії психології особистості імені П.Р. Чамати Інституту психології імені Г.С. Костююка НАПН України (Україна);

Ladislav KOVÁČ, Prof., Dr.Sc., Department of Biochemistry, Faculty of Natural Sciences, Comenius University (Словаччина);

Ірина ВАСИЛЬЄВА, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії, біоетики та історії медицини Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (Україна);

Наталія ІЩУК, доктор філософських наук, доцент кафедри філософії, біоетики та історії медицини Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, членкиня Українського інституту дослідження щастя (Україна);

Андрій БАЗИЛЕВИЧ, президент СФУЛТ, доктор медичних наук, професор, кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №1 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (Україна).

Закрити меню