Part 2 of Video Record of the 3d International Scientific Conference “Happiness and Contemporary Society” – Частина 2 Відеозапису ІІІ Міжнародної наукової конференції “Щастя та сучасне суспільство” – 20/03/2022

Part 2 of Video Record of the 3d International Scientific Conference “Happiness and Contemporary Society” – Частина 2 Відеозапису ІІІ Міжнародної наукової конференції “Щастя та сучасне суспільство” – 20/03/2022

The Third International Scientific Conference HAPPINESS AND CONTEMPORARY SOCIETY March, 20, 2022, Lviv (Ukraine) – Третя Міжнародна Наукова Конференція ЩАСТЯ ТА СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО Березень, 20, 2022, Львів (Україна) Plenary session, part 2 – Пленарне засідання, частина 2

0:01:02

НАЇВНЕ ЩАСТЯ МАРІЇ ПРИМАЧЕНКО (ПРИЙМАЧЕНКО)

NAIVE HAPPINESS OF MARIA PRIMACHENKO

Оксана СМОРЖЕВСЬКА, кандидат історичних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, експертка Українського інституту дослідження щастя (Київ, Україна)

Oksana SMORZHEVSKA, PhD in History, Associate Professor, Department of Modern History of Ukraine Taras Shevchenko National University of Kyiv, expert of The Ukrainian Institute for Happiness Research (Kyiv, Ukraine)

0:12:16

ВІЙНА ТА ЩАСТЯ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ

WAR AND HAPPINESS: SOCIO-ECONOMIC ASPECTS

Ірина ГОЛЯШ, кандидат економічних наук, доцент, експертка Українського інституту дослідження щастя (Тернопіль, Україна)

Iryna GOLYASH, PhD in Ecomonics, expert of The Ukrainian Institute for Happiness Research  (Ternopil, Ukraine)

0:33:21

ГЛОБАЛЬНЕ ЩАСТЯ ТА КАРТИНА СВІТУ УКРАЇНЦЯ

GLOBAL HAPPINESS AND A UKRAINIAN’S PICTURE OF THE WORLD

Олена ПЕТАСЮК, кандидат історичних наук, доцент, кафедра новітньої історії України історичного факультету Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ, Україна)

Olena PETASIUK, PhD in History, Associate Professor, Department of Modern History of Ukraine Taras Shevchenko National University of Kyiv (Kyiv, Ukraine)

0:44:38

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ ФЕНОМЕНІВ ЩАСТЯ ТА СВОБОДИ: ЕВОЛЮЦІЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ МОЗКУ ВІД БІОЛОГІЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ ДО З-СЕРЕДИНИ-СЕБЕ-ПРИЧИННОСТІ

FUNCTIONAL CORRELATION OF HAPPINESS AND FREEDOM PHENOMENA: THE EVOLUTION OF NEURAL NETWORKS OF THE BRAIN FROM BIOLOGICAL EXPEDIENCY TO FROM-WITHIN-CAUSALITY

Олег СОЛОВЙОВ, доктор психологічних наук, професор, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Кременчук, Україна)

Oleh SOLOVIOV, Doctor of Psychological Sciences, Professor, Mykhailo Ostrohradsky Kremenchuk National University (Kremenchuk, Ukraine)

1:18:44

ПРАВО БУТИ СОБОЮ: ЧЕСНІСТЬ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА ЩАСТЯ

THE RIGHT TO BE ONESELF: HONESTY AS A BASIC COMPONENT OF HAPPINESS

Інна МОІСЄЄВА, викладач кафедри психології Чорноморського національного університету імені Петра Могили, письменниця, журналіст, експертка Українського інституту дослідження щастя (Миколаїв, Україна)

Inna MOISIEIEVA, Assistant Professor, Department of Psychology, Petro Mohyla Black Sea State University, journalist, writer, expert of The Ukrainian Institute for Happiness Research (Mykolaiv, Ukraine)

1:23:41

ЩАСТЯОРІЄНТОВАНА ЕКОНОМІКА ПІСЛЯВОЄННОЇ УКРАЇНИ

HAPPINESS-ORIENTED ECONOMY OF POST-WAR UKRAINE

Роман ПУРІЙ, магістр ділового адміністрування, директор і співзасновник Українського інституту дослідження щастя (Львів, Україна)

Roman PURII, MBA, Director and Co-founder of The Ukrainian Institute for Happiness Research (Lviv, Ukraine)

1:37:55

РЕФЛЕКСІЇ ЩОДО МОЖЛИВОСТЕЙ ОПАНУВАТИ СЕБЕ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ САМОРЕГУЛЯЦІЇ

REFLECTIONS ON CAPACITIES OF MASTERING ONESELF: PSYCHOLOGICAL INSTRUMENTS OF SELF-REGULATION

Зоя РОМАНЕЦЬ, кандидат психологічних наук, доцент, Національний університет «Львівська політехніка», експертка Українського інституту дослідження щастя (Львів, Україна)

Zoya ROMANETS, PhD in Psychology, Associate Professor, National University “Lviv Polytechnics”, expert of The Ukrainian Institute for Happiness Research (Lviv, Ukraine)

1:55:35

КОД СПІЛКУВАННЯ СУЧАСНОСТІ І РЕСУРСИ ЩАСТЯ

COMMUNICATION CODE OF CONTEMPORANEITY AND HAPPINESS RESOURCES

Анжела БОРЩЕВСЬКА, кандидат медичних наук, доцент кафедри психіатрії та психотерапії ФПДО, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького (м. Львів, Україна)

Anzhela BORSHCHEVSKA, PhD, Associate Professors of the Department of Psychiatry and Psychotherapy FPGE, Danylo Halytsky Lviv National Medical University (Lviv, Ukraine)

2:12:54

МЕЖИЧНІ АСПЕКТИ СТРЕСУ І ЩАСТЯ

MEDICAL ASPECTS OF STRESS AND HAPPINESS

Андрій БАЗИЛЕВИЧ, доктор медичних наук, професор, президент Світової Федерації Українських лікарських товариств, кафедра пропедевтики внутрішньої медицини , Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, експерт Українського інституту дослідження щастя (Львів, Україна)

Мирон ОСТРОВСЬКИЙ, лікар-психотерапевт, завідувач міського психотерапевтичного центру Комунального некомерційного підприємства “5-та міська клінічна поліклініка міста Львова” (Львів, Україна)

Andrii BAZYLEVYCH, Doctor of Medical Sciences, Professor, President of World Federation of Ukrainian Medical Associations, Department of Propedeutics of Internal Medicine, Danylo Halytsky National Medical University, expert of The Ukrainian Institute for Happiness Research (Lviv, Ukraine)

Myron OSTROVSKYI, psychotherapist, Head of the City Psychotherapeutic Center of the Municipal Non-Profit Enterprise “5th City Clinical Polyclinic of the City of Lviv” (Lviv, Ukraine)

2:36:31

МЕТОДИ ОПРЕДМЕЧУВАННЯ ПОЧУТТІВ ОСОБИСТОСТІ ЯК ОСНОВИ  СПРИЯННЯ ЇЇ ПОЗИТИВНОМУ ПСИХОЛОГІЧНОМУ ЗДОРОВ’Ю

METHODS OF OBSERVATION OF SENSES OF PERSONALITY AS FUNDAMENTALS OF PROMOTION OF ITS POSITIVE PSYCHOLOGICAL HEALTH

Наталія ВОЛОДАРСЬКА,  кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут психології імені Г.С.Костюка НАП України (Київ, Україна)

Nataliia VOLODARSKA, Candidate of Psychological Sciences, Senior Researcher, G.S.Kostyuk Institute of Psychology of the National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine)

2:51:26

САМОРОЗВИТОК ВИСХІДНОЮШЛЯХ ДО ЩАСТЯ

ASCENDING TO ONESELF – THE PATH TO HAPPINESS

Тетяна ГУРЛЄВА, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут психології імені Г.С.Костюка Національної академії педагогічних наук України (Київ, Україна)

Tetyana HURLYEVA, PhD in Psychology, Senior Researcher, G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine)

Закрити меню