Докторка психологічних наук, професорка 
Електронна адреса:bila-irina@hotmail.com bilairina1@gmail.com
Інтернет-прозорість: http://inpsy.naps.gov.ua/read/318/http://wiki.kubg.edu.ua/Біла_Ірина_Миколаївна
Дата народження: 28.03.1967 року

Освіта

1984-1989 – Камянець-Подільський державний педагогічний інститут  Педагогіка і методика початкового навчання

1995-1996 – Камянець-Подільський державний педагогічний інститут 

Практична психологія

2000-2004 – Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, м.Київ 

Аспірантура

2008-2012 – Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, м.Київ 

Докторантура

Науковий ступінь

Доктор психологічних наук (2012); дисертація за спеціальністю 19.00.07.

Вчене звання

Професор (2015); професор кафедри галузевої психології та психології управління 

Наукові інтереси

Вікова, педагогічна психологія; психологія творчості; психологія здібностей, психологія успіху.

На даний момент викладаю курси “Тренінг креативності”, “Психологія щастя”, “Психологія творчості” в ТНУ імені Вернадського.

Етапи професійного шляху

1985-1987 | Камянець-Подільська райдержсільхозтехніка

Вихователь гуртожитку;

1990-1992 | Середня школа № 26, м.Калінінград

Вчитель початкових класів;

1992-2005 | Ясла-сад №16, м.Камянець-Подільський

Вихователь-педагог, психолог, член атестаційної комісії;

2003-2011 | Камянець-Подільський державний університет

Викладач кафедри початкового навчання та дошкільного виховання: загальної та практичної психології;

2006-2008 | Громадська організація «Інвестиції у майбутнє»

Голова, автор та керівник грантового соціального проекту;

2006-2008 | Директор центру раннього розвитку “Знайка” 

2009-2010 | Кліника Eurolab

Консультант;

2008-2020 | Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, м.Київ

Старший науковий співробітник лабораторії психології творчості:

провідний науковий співробітник лабораторії психології дошкільника; 

2013-2016 – член спеціалізованої вченої ради Д26.453.02;  

вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.453.01;

2013-2016 | Національний педагогічний університет імені В. П. Драгоманова

Профессор кафедри галузевої психології та психології управління;

2014-2015 | Верховна рада України 

Помічник народного депутата, учасник засідань робочої групи із розробки законопроектів у сфері освіти.

2016 | Київський університет імені Бориса Грінченка 

Провідний науковий співробітник  кафедри педагогіки та психології.

2017-2019| вчений секретар відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України

2016-2020 | Таврійський національний університет імені Вернадського

Професор кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки.

Учасник міжнародних конгресів, конференцій 

Автор більше 180 наукових публікацій та видань, практичних розробок у сфері психології та педагогіки у вітчизняних та зарубіжних виданнях:

1. Монографії, розділи в монографіях:

1.1. Біла І. М. Психологія творчого конструювання в дошкільному віці : [монографія] / І. М. Біла. – К. : Веселка, 2011. – 431 c. – Бібліогр. 494.

1.2. Била И. Детская творческая конструктология (Психология творческого конструирования в дошкольном возрасте) / Ирина Била. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. – 420 с.

1.3. Біла І. М. Психологічні особливості сприймання молодшими підлітками нової візуальної інформації // Психологічне дослідження творчих перцептивних процесів на різних вікових рівнях : монографія / за ред. В. О. Моляко. – Кіровоград: Імекс ЛТД, 2012. – С. 171-185. 

1.4. Біла І.М. Конструювання реальності: зародження та становлення творчого сприймання дійсності / І. М. Біла // Психологічні закономірності сприймання інформаційних індикаторів реальності: монографія / за ред. В. О. Моляко. – К. : Педагогічна думка, 2015. – С. 41-51.

2. Навчально-методичні посібники, розділи:

 1. Била И.Н. Справочник успешного человека. – К.: «Освита Украины», 2009. – 203с.
 2. Біла І. М. Розвиток пізнавальної діяльності дошкільників / І. М. Біла. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошинський В. С., 2009. – 120 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-6390 від 03.08.2009.
 3. Біла І. Досвід становлення талантів у Японській державі: Серія «ПРОсвіт». – К : Інститут обдарованої дитини, 2011. – 36 с. 
 4. Біла І. М.  Психологія дитячої творчості. К., Фенікс, 2014. – 200 с.
 5. Біла І. М. Виховання творчого сприймання у дітей дошкільного віку / І. М. Біла //  Організація творчого сприймання на різних вікових рівнях: методичні рекомендації / за ред. В. О. Моляко. – К. : Педагогічна думка, 2015. – С. 9-20.
 6. Потреба в творчості як цінність в житті дитини дошкільника // Дитина у сучасному соціопросторі : навчальний посібник / Т.О.Піроженко, С.О.Ладивір, К.В.Карасьова та ін.; за ред. Т.О.Піроженко. – К. – Кіровоград : Імекс – ЛТД, 2014 – С.108-138.
 7. Біла І. М. Дитяча творча конструктологія як терапевтичний засіб / І. М. Біла //  Психологічна допомога дітям у кризових ситуаціях: методи і техніки: методичні рекомендації / З. Г. Кісарчук, Я. М. Омельченко, І.М. Біла, Г. П. Лазос // за ред. З. Г. Кісарчук. – К. : Логос, 2015. – С. 171-186. 

3. Статті у збірниках наукових праць:

3.1. Біла І. М. Сприймання в умовах інформаційного простору / І. М. Біла // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: збірник наукових праць : за ред. С.Б.Кузікової. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренко, 2016. – С. 228-232.

 1. Біла І. М. Реабілітація творчого сприймання / І. М. Біла // Актуальні проблеми психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – К: Видавництво «Фенікс», 2014. – Т. ХІІ. Психологія творчості. – Вип. 21. – С. 40-48.
 2. Біла І. М. Світосприймання: діагностика індивідуальних особливостей / І. М. Біла // Актуальні проблеми психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – К: Видавництво «Фенікс», 2014. – Т. ХІІ. Психологія творчості. – Вип. 18. – С. 15-21.
 3. Біла І. М. Самоздійснення та самоактуалізація особистості / І. М. Біла // Практична психологія і соціальна робота. – 2014. – № 3. – С.29-32. 

Особисті якості

 • Швидке засвоєння нової інформації
 • Висока ступінь самоорганізації
 • Комунікативні здібності
 • Вільне володіння комп’ютером
 • Вільне володіння мовами (російська, українська)
 • Володіння мовою зі словником (англійська)
 • Висока працездатність
 • Здібність до прогнозування
 • Цілеспрямованість

Контактна інформація попередніх роботодавців:

 • Максименко Сергій Дмитрович, директор Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України
 • Ярошенко Алла Олександрівна, директор Інституту соціальної роботи та управління НПУ імені М. П. Драгоманова
 • Співак Віталій Іванович, декан факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології К-ПДУ

Закрити меню