30-31 ЖОВТНЯ В ОНЛАЙН ФОРМАТІ ВІДБУДЕТЬСЯ ПЕРША МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЩАСТЯ ТА СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО»

30-31 жовтня 2020 р. в онлайн форматі відбудеться Перша Міжнародна наукова конференція «Щастя та сучасне суспільство». Посилання на пряму трансляцію буде опубліковане у нас на сайті в день відкриття конференції.

Організатори конференції: Український інститут дослідження щастя (Львів, Україна), Epoka University (Тірана, Албанія), University of Perugia (Перуджа, Італія), Comenius University in Bratislava (Братіслава, Словаччина), Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України (Київ, Україна), Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (Київ, Україна), Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ, Україна), Світова федерація українських лікарських товариств (Львів, Україна).

Проведення конференції відбудеться за підтримки Львівського конференц-бюро http://www.lvivconvention.com.ua/

Зі Збірником матеріалів конференції можна ознайомитися у вільному доступі за посиланням: http://ukr-happiness-institute.com/materiali-konferenci%d1%97-2020/

ПРОГРАМА ЗАХОДУ:               

30  ЖОВТНЯ 2020

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ, день 1

онлайн на платформі Zoom

Регламент: доповідь – 10-15 хв

October, 30, 2020

PLENARY SESSION, day 1

online at Zoom platform

Time limit for a report – 10-15 min

 10:00 – 10:05

Відкриття конференції, вітання від Українського інституту дослідження щастя (Львів, Україна)

Conference Opening, greetings from The Ukrainian Institute for Happiness Research (Lviv, Ukraine)

10:05 – 10:20 

Вітальне слово та доповідь «СУСПІЛЬСТВО. НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. ОСОБИСТІСТЬ. ЩАСТЯ.»

SOCIETY. NATIONAL IDENTITY. PERSONALITY. HAPPINESS.

Сергій МАКСИМЕНКО, професор, доктор психологічних наук, академік НАПН України, директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (Київ, Україна)

Serhii MAKSYMENKO, Doctor of Psychological Sciences, Professor, Academician of NAES of Ukraine, Director of G.S. Kostiuk Institute of Psychology of NAES of Ukraine(Kyiv, Ukraine)

10:20 – 10:35

ЩАСТЯ НАВЧАННЯ І НАВЧАННЯ ЩАСТЮ: ІДЕАЛИ І РЕАЛІЇ

HAPPINESS OF EDUCATION AND HAPPINESS EDUCATION: IDEALS AND REALITIES

Михайло Бойченко, доктор філософських наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України (Київ, Україна)

Mykhailo BOYCHENKO, Doctor of Science in Philosophy, Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Institute of Pedagogy of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine)

10:35 – 10:50

INTERVIEW: LEARNING TO BE HAPPY – NEUROPSYCHOLOGICAL PERSPECTIVE

ARDEN John, PhD, Kaiser Permanente Medical Center; University of New Mexico (Santa Fe, New Mexico, USA)

10:50 – 11:05

INTERVIEW: CULTURAL FRAMEWORK OF HAPPINESS

Dan HAYBRON, PhD, Associate Professor, Department of Philosophy, Saint Louis University (Saint Louis, Missouri, USA)

11:05 – 11:20

FROM HAPPINESS TO SUPER HAPPINESS: NOT A TRADEOFF ANYMORE

HYSA Xhimi, PhD, Assistant Professor, Epoka University (Tirana, Albania)

SUPARAKU Shefqet, PhD Candidate, Sapienza University of Rome (Rome, Italy)

11:20 – 11:35

HAPPINESS: “FULL-LIFE” PERSPECTIVE

MOSCHINI Marco, PhD, Associate Professor, Department of Philosophy, Social Science and Education, University of Perugia (Perugia, Italy)

11:35 – 11:50

IS THERE PLACE FOR HAPPINESS?

MAN BETWEEN FALLIBILITY AND CAPABILITY IN P. RICOEUR

Marco CASUCCI, PhD, Associate Professor, Department of Philosophy, Social Science and Education, University of Perugia (Perugia, Italy)

11:50 – 12:05

FEATURES OF SOCIAL NETWORK IN STUDENTS WITH DIFFERENT LEVELS OF SUBJECTIVE WELFARE

Yurii SYDORYK, PhD, Assistant Professor, Department of Professional Education and Innovative Technologies, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University (Ivano-Frankivsk, Ukraine)

Iryna HRYHORUK, Assistant Professor of the Department of Management and Business Administration, Vasyl Vasyl Stefanyk Precarpathian National University (Ivano-Frankivsk, Ukraine)

Nadiia KOGUTIAK, PhD, Assistant Professor, Department of Social Psychology and Developmental Psychology, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University (Ivano-Frankivsk, Ukraine)

Volodymyr MYTSKO, PhD, Assistant Professor, Department of Professional Education and Innovative Technologies, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University (Ivano-Frankivsk, Ukraine)

12:05 – 12:20 

МОЖЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЩАСЛИВОГО СУСПІЛЬСТВА

(НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЙ «КОЛЕКТИВНОЇ ПАМ’ЯТІ» МОРІСА АЛЬБВАКСА ТА «МІСЦЬ ПАМ’ЯТІ» П’ЄРА НОРА)

Оксана СМОРЖЕВСЬКА, кандидат історичних наук, доцент, кафедра новітньої історії України історичного факультету, Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна)

12:20 – 12:35

HAPPINESS AND ECONOMIC GROWTH: WESTERN BALKANS AND EUROPEAN UNION»

Eglantina HYSA, Associate Professor,

Lecturer at Economics Department, Epoka University (Tirana, Albania)

Egla MANSI, Master of Science, Teaching Assistant at Economics Department, Epoka University (Tirana, Albania)

12:35 – 12:50

ГРАДУСЩАСТЯ: УПРАВЛІНСКИЙ АСПЕКТ

DEGREE” OF HAPPINESS: MANAGEMENT ASPECT

Олександра ЛЯШЕНКО, доктор економічних наук, профессор(Київ, Україна), Український інститут дослідження щастя

Olexandra LYASHENKO, Doctor of Economic Sciences, Professor (Kyiv, Ukraine), The Ukrainian Institute for Happiness Research

12:50 – 13:05

ЩАСТЯ З ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОГО ПОГЛЯДУ:

ЕДМУНД ГУСЕРЛЬ І МАРТИН ГАЙДЕҐЕР

HAPPINESS FROM THE PHENOMENOLOGICAL POINT OF VIEW:

EDMUND HUSSERL AND MARTIN HEIDEGGER

КАРІВЕЦЬ Ігор, доктор філософських наук, доцент, Національний університет «Львівська політехніка» (Львів, Україна)

KARIVETS Ihor, Doctor of Sciences in Philosophy, Associate Professor, Lviv Poltechnic National University (Lviv, Ukraine)

13:05 -13:20

Обговорення / Discussion

13:20 – 14:00

Обідня перерва / Lunch Break

14:00 – 14:15

THE NEW SOCIAL REALITTY OF HUMAN RELATIONS

AND THE RESOURCES OF HAPPINESS

НОВА СОЦІАЛЬНА ДІЙСНІСТЬ ЛЮДСЬКИХ СТОСУНКІВ ТА РЕСУРСІВ ЩАСТЯ

Анжела БОРЩЕВСЬКА, кандидат медичних наук, доцент, кафедра психіатрі та психотерапії, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (Львів, Україна)

Anzhela BORSHCHEVSKA, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Department of Psychiatry and Psychotherapy, Danylo Halytsky National Medical University (Lviv, Ukraine)

14:15 – 14:30

HAPPINESS PERCEPTION IN DIFFERENT NATIONS

Mariya FLEYCHUK, Doctor of Economic Sciences, Professor, The Ukrainian Institute for Happiness Research (Lviv, Ukraine)

Olesya DATSKO, PhD in Economics, PhD in Technical Science (Lviv, Ukraine)

Ulyana SHCHURKO, PhD in Economics (Lviv, Ukraine)

Volodymyr GANSKIY, PhD in Economics, Institute of Enterpreneurship (Minsk, Belarus)

14:30 -14:45

ЩАСТЯ ГРОМАДЯНИНА ЯК МЕТ А НОВОЇ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

HAPPINESS OF A CITIZEN AS A GOAL OF A NEW STATE MANAGEMENT MODEL

Роман ПУРІЙ, лікар, магістр ділового адміністрування, директор і співзасновник Українського інституту дослідження щастя (Львів, Україна)

Roman PURII, MD, MBA, Director and Co-founder of the Ukrainian Institute for Happiness Research (Lviv, Ukraine)

14:45 – 15:00

СОЦІАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕВДЕМОНІЗМУ В СВІТЛІ ВИКЛИКІВ ХХІ СТОЛІТТЯ

SOCIAL EFFICIENCY OF EUDAIMONISM IN THE FACE OF THE 21ST CENTURY CHALLENGES

Уляна ЛУЩ-ПУРІЙ, кандидат філософських наук, доцент, спів засновниця Українського інституту дослідження щастя, доцент кафедри філософії та економіки Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (Львів, Україна)

Uliana LUSHCH-PURII, PhD in Philosophy, Associate Professor, Co-founder of the Ukrainian Institute for Happiness Research, Department of Philosophy and Economics, Danylo Halytsky Lviv National Medical University(Lviv, Ukraine)

15:00 – 15:15

ЯК МОЖНА ПІДВИЩИТИ РІВЕНЬ «ГОРМОНІВ ЩАСТЯ»?

HOW CAN HORMONES OF HAPPINESS BE INCREASED?

Андрій БАЗИЛЕВИЧ, доктор медичних наук, професор, президент СФУЛТ, кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №1, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (Львів, Україна)

Andriy BAZYLEVYCH, Doctor of Medical Sciences, Professor,President of WFUMA, Department of Propedeutics of Internal Medicine №1,Danylo Halytsky National Medical University (Lviv, Ukraine)

15:15 – 15:30

АНАЛІЗ СУБЄКТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ ІНДЕКСУ ЩАСТЯ

ANALYSIS OF THE SUBJECTIVE COMPONENT OF THE HAPPINESS INDEX

Наталія САС, доктор педагогічних наук, доцент, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка (Полтава, Україна)

Лада САМАРСЬКА, cтудент, Стокгольмська школа економіки у Ризі (Рига, Латвія)

Nataliia SAS, Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University (Poltava, Ukraine)

Lada SAMARSKA, Bachelor student,Stockholm School of Economics in Riga (Riga, Latvia)

15:30 – 15:45

РЕАЛІЗАЦІЯ СМИСЛУ ЖИТТЯ ЯК НЕВИЧЕРПНЕ ДЖЕРЕЛО ЩАСТЯ

REALIZING THE MEANING OF LIFE AS THE WASTE-LESS SOURCE OF HAPPINESS

Тетяна ГУРЛЄВА, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України (м. Київ, Україна)

Tetyana HURLYEVA, Ph.D. in Psychology, Senior Researcher, G.S.Kostiuk Institut eof Psychology of NAES of Ukraine (Kyiv, Ukraine)

15:45 – 16:00

ДОСЯГНЕННЯ ЩАСТЯ В РАМКАХ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ACHIEVING HAPPINESS IN THE FRAMEWORK OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT

ГОЛЯШ Ірина, кандидат економічних наук, доцент (Тернопіль, Україна)Український інститут дослідження щастя

GOLYASH Iryna, PhD in Ecomonics, (Ternopil, Ukraine)The Ukrainian Institute for Happiness Research

31  ЖОВТНЯ 2020

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ, день 2

онлайн на платформі Zoom

Регламент: доповідь – 10-15 хв

October, 31, 2020

PLENARY SESSION, day 2

online at Zoom platform

Time limit for a report – 10-15 min

10:00 – 10:15

WORK LIFE BALANCE & BANKING SECTOR EMPLOYEE SATISFACTION

Alba KRUJA (DEMNERI), PhD, Epoka University (Tirana, Albania)

JAUPI Marjonela, Epoka University (Tirana, Albania)

10:15 – 10:30

The level and indicators of happiness of women scientists of the National Academy of Sciences of Belarus

Alesia SALAVEI, Master of Sociology, State Scientific Institution “Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of Belarus” (Minsk, Belarus)

10:30 – 10:45

СУБ’ЄКТИВНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ:

ЕКОПСИХОЛОГІЧНИЙ РАКУРС

WELLBEING OF PERSONALITY: ECOPSYCHOLOGICAL VIEW

Олена ВОВЧИК-БЛАКИТНА, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України (Київ,Україна)

Olena VOVCHYKBLAKYTNA, Candidate of Psychological Sciences, Senior Researcher, G.S. Kostyuk Institute of Psychology of NAES of Ukraine (Kyiv, Ukraine)

10:45-11:00

ПЕРЕЖИВАННЯ ЩАСТЯ В ПРОЦЕСІ ТВОРЧОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ: ПСИХОСТАТЕВІ ТА ПСИХОСЕКСУАЛЬНІ АСПЕКТИ

HAPPINESS EXPERIENCED DURING CREATIVE PROFESSIONAL SELF-REALIZATION: PSYCHOLOGICAL-GENDER AND PSYCHOLOGICAL-SEXUAL ASPECTS

Анна АЛЄКСЄЄВА, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, Університет сучасних знань (Київ, Україна)

Anna ALEXEEVA, PhD in Psychology, Senior Researcher, University of Modern Knowledge (Kyiv, Ukraine)

11:00 -11:15

МОДЕЛЬ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ ЯК СУЧАСНА СКЛАДОВА ЩАСЛИВОГО СУСПІЛЬСТВА

HUMAN BEING MODEL AS A MODERN COMPONENT OF HAPPY SOCIETY

Ольга КОТОВСЬКА, кандидатка філософських наук, доцентка, Департамент освіти і науки ЛОДА (м. Львів, Україна)

Михайло ЗІНЬКО, Президент Благодійного фонду «Львів має значення-14011951» (Lviv, Ukraine)

Olha KOTOVSKA, PhD in Philosophy, Associate Professor, Department of Education and Science of Lviv Regional State Administration (Lviv, Ukraine)

Mykhaylo ZINKO, President of the Charitable Foundation “Lviv matters-14011951” (Lviv, Ukraine)

11:15-11:30

ПСИХОЛОГІЧНІ ТРУНОЩІ І МОЖЛИВОСТІ НА ШЛЯХУ ДО ЩАСТЯ

PSYCHOLOGICAL DIFFICULTIES AND OPPORTUNITIES ON THE WAY TO HAPPINESS

Зоя РОМАНЕЦЬ, кандидат психологічних наук, доцент, Національний університет «Львівська політехніка» (Львів, Україна)

Zoya ROMANETS, Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, National University «Lviv Polytechnic» (Lviv, Ukraine)

11:30 – 11:45

HAPPINESS AND TECHNOLOGICAL IMMORTALITY:

A TRANSHUMANIST PERSPECTIVE

Jakub PALM, MA, postgraduate student, Pedagogical University of Krakow (Krakow, Poland)

11:45 – 12:00

КРОКИ ДО ЩАСТЯ

THE STEPS TO HAPPINESS

Леся ДАЦЮК, Шепетівський навчально-виховний комплекс №1 у складі: «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей ім. Героя України М. Дзявульського» (Шепетівка, Україна)

Lesia DATSIUK, Educational Complex №1 (Shepetivka, Ukraine)

12:00 – 12:15

ЩАСТЯ ЯК ТЕОДІЦЕЯ МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО

HAPPINESS AS THEODICY OF METROPOLITAN ANDREY SHEPTYTSKY

ЗАВІДНЯК Богдан, доктор філософії, PhD, доцент кафедри філософії, Український католицький університет (м. Львів, Україна)

ZAVIDNIAK Bohdan, PhD, Associate Professor, Ukrainian Catholic University (Lviv, Ukraine)

12:15 – 12:30

HAPPINESS AS ETERNAL BLISS ACCORDING TO IMAM GHAZZALI`S PHILOSOPHY

Nataliia OVCHARENKO, post-graduate student, Senior Lecturer, Department of Culture Theory and Philosophy of Science, Faculty of Philosophy, V.N.Karazin Kharkiv National University (Kharkiv, Ukraine)

12:30 – 12:45

ВІДЧУТТЯ ЩАСТЯ В ПУБЛІЧНОМУ ВИСТУПІ

FELLING OF HAPPINESS IN A PUBLIC PERFORMANCE

КРАСНИЦЬКА Ольга, кандидат педагогічних наук, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського (Київ, Україна)

KRASNYTSKA Olha, Candidate of Pedagogical Sciences, National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi (Kyiv, Ukraine)

12:45 – 13:00

Обговорення / Discussion

13:20 – 14:00

Обідня перерва / Lunch Break

14:00 – 17:00

Засідання секцій / Sections session

Залишити відповідь

Закрити меню