Part 3 of Video Record of the 2d International Scientific Conference “Happiness and Contemporary Society” – Частина 3 Відеозапису ІІ Міжнародної наукової конференції “Щастя та сучасне суспільство” – 20/03/2021

Part 3 of Video Record of the 2d International Scientific Conference “Happiness and Contemporary Society” – Частина 3 Відеозапису ІІ Міжнародної наукової конференції “Щастя та сучасне суспільство” – 20/03/2021

The Second International Scientific Conference HAPPINESS AND CONTEMPORARY SOCIETY March, 20-21, 2021, Lviv (Ukraine) Plenary session, part 3 – Друга Міжнародна Наукова Конференція ЩАСТЯ ТА СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО Березень 20-21, 2021, Львів (Україна) – Пленарне засідання, частина 3

02:05

TUDORACHE Marilena Claudia, Bachelor of Science in Economics, Program of study „Finance and Banking” Petroleum-Gas University of Ploiesti (Ploiesti, Romania)

HAPPINESS AND ECONOMIC DEVELOPMENT

18:11

ПУРІЙ Роман, магістр ділового адміністрування, директор і співзасновник Українського інституту дослідження щастя (Львів, Україна)

ФЛЕЙЧУК Марія, доктор економічних наук, професор, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнології імені С. Ґжицького (м. Львів, Україна)

БАЗОВИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ДОХІД – ОСНОВА ЩАСТЯОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ

PURII Roman, MBA, Director and Co-founder of The Ukrainian Institute for Happiness Research (Lviv, Ukraine)

FLEYCHUK Mariya, Doctor of Economic Sciences, Full Professor, Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, The Ukrainian Institute for Happiness Research (Lviv, Ukraine)

UNIVERSAL BASIC INCOME AS A FOUNDATION OF HAPPINESS-ORIENTED ECONOMIC POLICY OF A CONTEMPORARY STATE

46:07

Зоя РОМАНЕЦЬ, кандидат психологічних наук, доцент, Національний університет «Львівська політехніка», Український інститут дослідження щастя (Львів, Україна)

ЯК ВИХОВАТИ ЩАСЛИВУ ДИТИНУ? ФОРМУВАННЯ САНОГЕННОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ

Zoya Romanets, PhD in Psychology, Associate Professor, National University “Lviv Polytechnics”, The Ukrainian Institute for Happiness Research (Lviv, Ukraine)

HOW TO BRING UP A HAPPY CHILD? PERSON’S SANOGENIC POTENTIAL FORMING

1:20:35

ДОСЕНКО Віктор, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України (Київ, Україна)

ЧИ БУДЕ ЩАСТЯ З МОРФІНОПОДІБНИХ ПЕПТИДІВ МОЛОКА?

DOSENKO Victor, Doctor of Medical Sciences, Full Professor, the Head of the Department of General and Molecular Pathophysiology, O.O. Bogomolets Institute of Physiology of NAS of Ukraine (Lviv, Ukraine)

WILL THERE BE HAPPINESS FROM MORPHINE-LIKE PEPTIDES OF MILK?

1:48:33

ЛУЩ-ПУРІЙ Уляна, кандидат філософських наук, доцент, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, співзасновниця Українського інституту дослідження щастя (Львів, Україна)

HOMO EUDAIMONICUS: НОВІ ЦІЛІ, ЦІННОСТІ ТА СТРАТЕГІЇ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ

LUSHCH-PURII Uliana, PhD in Philosophy, Associate Professor, Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Co-founder of The Ukrainian Institute for Happiness Research (Lviv, Ukraine)

HOMO EUDAIMONICUS: NEW GOALS, VALUES AND STRATEGY OF A CONTEMPORARY SYSTEM OF EDUCATION

2:25:42

BULJUBAŠIĆ Ema, Ph.D. student, MA in Education and English Language and Literature, MA in Translation and Interpreting Studies, Department of Philosophy, Social and Human Sciences, and Education, Università degli Studi di Perugia (Рerugia, Italy)

HAPPINESS, FREEDOM AND VALUES IN MODERN SOCIETY

2:46:09

ГОЛЯШ Ірина, кандидат економічних наук, доцент, Український інститут дослідження щастя (Тернопіль, Україна)

ЩАСТЯ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЧИННИК КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

GOLYASH Iryna, PhD in Ecomonics, The Ukrainian Institute for Happiness Research  (Ternopil, Ukraine)

HAPPINESS AS A KEY FACTOR OF THE CREATIVE ECONOMY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

3:03:00

Андрій БАЗИЛЕВИЧ, доктор медичних наук, професор, президент Світової Федерації Українських лікарських товариств, кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №1, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Український інституту дослідження щастя (Львів, Україна)

СПІЛКУВАННЯ ТА СТОСУНКИ – ДЖЕРЕЛА ЩАСТЯ

BAZYLEVYCH Andrii, Doctor of Medical Sciences, Professor, President of World Federation of Ukrainian Medical Associations, Department of Propedeutics of Internal Medicine №1, Danylo Halytsky National Medical University, The Ukrainian Institute for Happiness Research (Lviv, Ukraine)

COMMUNICATION AND RELATIONSHIPS AS SOURCES OF HAPPINESS

Залишити відповідь

Закрити меню