APPEAL TO THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMUNITY StandWithUkraine

APPEAL TO THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMUNITY StandWithUkraine

🇺🇦

Ukraine has been fearlessly and successfully resisting russian aggressor’s invasion for six days. We are grateful to the international community for support and assistance! But we – the Ukrainian nation – are here at the forefront facing a dishonorable enemy! We courageously stand for our freedom, democratic values, authenticity, happiness and wellbeing not only of Ukraine but of the whole world!

❣

Dear international partners and friends of The Ukrainian Institute for Happiness Research, our team is grateful for your daily messages with words of support and readiness to help! We address you to share with the international scientific community the following messages:

⛔

Putin is the international terrorist who is now even threatening the world with nuclear weapon. He must be immediately recognized as such and neutralized according to terrorism liquidation policy. Russia is a state-terrorist executing physical and cultural elimination of Ukrainian nation aiming and aiming at further aggression against Europe (we will publish the respective video tomorrow), therefore, it must be immediately demilitarized and neutralized. All russian crimes against the Ukrainian nation are documented. But each minute, each hour of delay costs human lives… Russian terrorists carry out rocket and artillery shelling of residential areas of peaceful cities of Ukraine. In six days, there have already been over 500 victims among civilians, 16 CHILDREN HAVE BEEN KILLED. The number of victims keeps increasing each hour…

⛔

We address the international scientific community to immediately cease any type of cooperation and relationship with russian scientists, any representatives of russian “intellectual and cultural elite”, immediately exclude them from editorial boards and organization committees of scientific conferences, symposia or other communicative events. There is no “bad dictator” apart from politically neutral and helpless “good intellectual-cultural elites”. “Qui tacet consentire videtur” – “Who is silent actually agrees”. Intimidated and zombified by propaganda these “intellectual elites” have done nothing to build civilized adequate society. International terrorist Putin is the result of their inaction and acquiescence. The current and future generations of russians must hold responsibility for bloody crimes against humanity and must be isolated from the civilized democratic world. The whole russian culture is based on empirealistic narrative, mockery and disrespect to other nations. Russian “national” identity is a complete forgery created through stealing Kyivan Rus (Ukrainian) history and cultural heritage. People who have been brought up in the framework of such pseudo-values are a real threat to a civilized world and must undergo a long mental and cultural rehabilitation to rejoin the global civilized democratic community as equal members.

❣

Organize an initiative group in your universities and academic institutions to appeal to your governments and international organizations to take immediate actions to stop international terrorist Putin and demilitarize state-terrorist Russia!  

❣

Please, share this information and firmly stand for democratic future and wellbeing of the global community!

Sincerely, the team of The Ukrainian Institute for Happiness Research

#StandWithUkraine #stop_putin  

🇺🇦

ЗВЕРНЕННЯ ДО МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ СПІЛЬНОСТИ УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ ДОСДЛІДЖЕННЯ ЩАСТЯ

Україна вже сім днів безстрашно та успішно протистоїть вторгненню російського агресора. Ми вдячні міжнародній спільноті за підтримку та допомогу! Але ми – українська нація – тут на передовій протистоїмо безчесному ворогу! Ми мужньо відстоюємо свободу, демократичні цінності, автентичність, щастя та добробут не лише України, а й усього світу!

❣

Шановні міжнародні партнери та друзі Українського інституту досліджень щастя, наша команда вдячна за ваші щоденні повідомлення зі словами підтримки та готовності допомогти!

❣

Звертаємося до вас з проханням поділитися з міжнародною науковою спільнотою такими повідомленнями:

⛔

Путін – міжнародний терорист, який зараз навіть погрожує світу ядерною зброєю. Він має бути негайно визнаний таким і знешкоджений відповідно до політики ліквідації тероризму. Росія є державою-терористом, який здійснює фізичну та культурну ліквідацію української нації з метою та подальшою агресією проти Європи, тому її необхідно негайно демілітаризувати та нейтралізувати. Усі російські злочини проти українського народу задокументовані. Але кожна хвилина, кожна година затримки коштують людських життів… Російські терористи здійснюють ракетно-артилерійські обстріли житлових масивів мирних міст України. За шість днів серед мирного населення вже понад 500 жертв. 16 ДІТЕЙ ВБИТО… Кількість жертв збільшується щогодини…

⛔

Звертаємося до міжнародної наукової спільноти з проханням негайно припинити будь-яку співпрацю та відносини з російськими вченими, представниками російської «інтелектуальної та культурної еліти», негайно виключити їх із редакційних колегій та оргкомітетів наукових конференцій, симпозіумів чи інших комунікаційних заходів. Не існує «поганого диктатора» окремо від політично нейтральних і безпорадних «хороших інтелектуально-культурних еліт». “Qui tacet consentire videtur” – “Хто мовчить, насправді погоджується”. Залякані та зомбовані пропагандою ці “інтелектуальні еліти” нічого не зробили для побудови цивілізованого адекватного суспільства. Міжнародний терорист Путін є результатом їхньої бездіяльності та мовчазної згоди. Теперішнє та майбутні покоління росіян повинні нести відповідальність за криваві злочини проти людства і повинні бути ізольовані від цивілізованого демократичного світу. Вся російська культура заснована на імперіалістичному наративі, глузуванні з та неповазі до інших народів. Російська «національна» ідентичність – це суцільна підробка, створена шляхом крадіжки історії та культурної спадщини Київської Русі (України). Люди, виховані в рамках таких псевдоцінностей, становлять реальну загрозу для цивілізованого світу і повинні пройти тривалу психічну та культурну реабілітацію, щоб знову приєднатися глобальної цивілізованої демократичної спільноти як рівноправні члени.

❣

Організуйте ініціативну групу у своїх університетах та інституціях із закликом до ваших урядів та міжнародних організацій негайно вжити заходів для зупинення міжнародного терориста Путіна та демілітаризації держави-терориста Росії!

❣

Будь ласка, поділіться цією інформацією та твердо відстоюйте демократичне майбутнє та добробут світової спільноти!

З повагою, команда Українського інституту дослідження щастя

#StandWithUkraine #stop_putin

Закрити меню