Біонічний підхід до управління економікою

   Автори

Роман Пурій,

Марія Флейчук

ВидавництвоСПОЛОМ
  Рік видання2021

  Палітурка

 Електронна версія

м’яка, матова

наявна, PDF 

  ISBN978-966-919-749-8
  Кількість        сторінок68
  Моваукраїнська
  Ціна PDF    версії 200 грн

ISBN  978-966-919-749-8   УДК 336.7       Пу 88

Рецензент:

Ковтун Олег Іванович – к.е.н., професор кафедри економіки Львівського торговельно-економічного університету

 Пурій Роман Петрович, Флейчук Марія Ігорівна

Біонічний підхід до управління економікою або біонічна модель нового суспільного ладу / Пурій Р.П., Флейчук М.І. – Львів : СПОЛОМ, 2021. – 68 с. рис., табл. – Бібліогр.: с. 64-66 (35 назв).

Подана біонічна модель управління економікою базується на природних механізмах саморегуляції життєзабезпечення організму людини. Запропоновано системний підхід до розв’язання проблеми трансформації української економіки перехідного періоду в повноцінну інформаційну (цифрову) економіку – економічну основу інформаційного суспільства в новому суспільному устрої. Трансформація грошово-банківської системи України в Єдину цифрову фіскально-облікову платіжну систему (ЄЦФОПС) дасть змогу докорінно змінити податкову систему (платять всі пропорційно до персонального споживання) і радикально реформувати пенсійну систему: запровадити безумовний, (базовий) соціальний дохід та відмінити застарілу солідарну пенсійну систему. Замість ВВП на душу населення, як показник ефективності роботи Уряду запропоновано використовувати безумовний соціальний дохід – суму грошових поступлень на персональні пенсійно-страхові рахунки громадян України.

Для економістів, політиків, політологів, громадських діячів та всіх, хто зацікавлені питаннями майбутнього економічного розвитку України.                                                                        © Пурій Р.П., Флейчук М.І., 2021  © Вид-во «СПОЛОМ», 2021

ЗМІСТ

ВІДГУК (Ковтун О.І.)….. 4

ПЕРЕДМОВА….. 6

ВСТУП…. 7

Розділ 1. НЕСТАБІЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ…. 9

Розділ 2. МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРЕДУМОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЄЦФОПС…. 13

Розділ 3. ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ….. 22

Розділ 4. ПЕРШИЙ БІОНІЧНИЙ ПРИНЦИП….. 30

Розділ 5. ДРУГИЙ БІОНІЧНИЙ ПРИНЦИП…. 33

Розділ 6. ЯКА МЕТА ВСІЄЇ ЗАТІЇ?….. 36

Розділ 7. ПОНЯТТЯ «СИЛЬНА ДЕРЖАВА»…. 38

Розділ 8. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ЕКОНОМІЧНИЙ ПЛАНКТОН….. 39

Розділ 9. ПЕРЕВАГИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПОДАТКОВОЇ, ЗЕМЕЛЬНОЇ І ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ НА БАЗІ ЄЦФОПС….. 41

Розділ 10. КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЧИ СУСПІЛЬСТВО ЗБАЛАНСОВАНИХ ІНТЕРЕСІВ?….. 43

Розділ11. ТЕОРІЯ НЕОКЕЙСІАНСТВА І ЄЦФОПС…. 43

Розділ 12. ГРОШОВІ СИСТЕМИ…. 46

Розділ 13. ТРЕТІЙ БІОНІЧНИЙ ПРИНЦИП…. 47

Розділ 14. ЧЕТВЕРТИЙ БІОНІЧНИЙ ПРИНЦИП…. 48

Розділ15. ПЕРЕВАГИ І ПОЗИТИВНІ НАСЛІДКИ ВІД ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЄЦФОПС…. 51

Розділ 16. РЕКОМЕНДАЦІЇ…..54

Розділ 17. ЩАСТЯ ГРОМАДЯН І ЄЦФОПС…. 57

Розділ 18. ДОПОВНЕННЯ….. 58

ПІСЛЯМОВА…. 63

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……. 64

   

ВІДГУК на науково-популярне видання дослідження «Біонічний підхід до управління економікою або біонічна модель нового суспільного ладу» (автори Р.Пурій, М.Флейчук)

Глобальні трансформації та виклики, диджиталізація (цифровізація), пандемія COVID-19, ескалація воєнних конфліктів зумовлюють поглиблення соціально-економічних криз, зростання ентропії економічних систем, а також істотне посилення небезпек для національної економіки України.

З кінця ХХ століття відбувається новий етап формування метасистемних характеристик глобальної економіки. Незважаючи на відмінності в методологічних підходах щодо парадигми глобалізації, очевидний її вплив на національні макросистеми, їх суспільні та економічні складники, безпеку не лише в статичному, але і в динамічному вимірі. Відтак, у сучасному суспільстві складних соціально-економічних систем, з економікою, що постійно змінюється, економічна наука повинна динамічно розвиватися аби відповідати поточним викликам. Висловлене, актуалізує здійснення поліпредметних досліджень з врахуванням специфіки поточних соціально-економічних трансформацій.

З цієї точки зору, рецензоване наукове дослідження «Біонічний підхід до управління економікою або біонічна модель нового суспільного ладу» (автори Р.Пурій, М.Флейчук) набуває особливої актуальності.

Автори у науково-популярній формі висвітлюють цілу низку архіважливих для розвитку економіки України у глобальному середовищі питань. Зокрема, ентропійність процесів, глобальні виклики та загрози сучасності, напрями докорінної зміни парадигми соціально-економічного розвитку, підстави для запровадження єдиної цифрової фіскально-облікової платіжної системи (ЄЦФОПС), переваги податкової, земельної і пенсійної реформ на базі ЄЦФОПС, роль громадянського суспільства у згаданих процесах, необхідність врахування концепції сталого розвитку, розвиток нових економічних систем в контексті формування суспільства щасливих людей, що активно обговорюється на дискусійних майданчиках Всесвітнього економічного форуму, ООН, різноманітних мегарегіональних утворень тощо.

На основі висловленого автори запропонували біонічну модель управління економікою, що базується на природних механізмах саморегуляції життєзабезпечення організму людини, сформулювавши чотири біонічних принципи щодо управління економікою держави. На цій основі у дослідженні пропонується системний підхід до вирішення проблеми трансформації економіки України в повноцінну інформаційну економіку – економічну основу суспільства в новому суспільному устрої.

У дослідженні коректно використані класичні та модерні економічні теорії та напрацювання відомих дослідників досліджуваної проблематики з метою розробки авторського підходу докорінної трансформації суспільних відносин з врахуванням соціально-економічних аспектів. Дослідники також доречно враховують основні глобальні тренди, що актуальні й для нашої країни при розробці стратегії розвитку суспільно-політичного та економічного ладу.

Представлена на рецензію праця «Біонічний підхід до управління економікою або біонічна модель нового суспільного ладу» (автори Р.Пурій, М.Флейчук) відповідає загальним вимогам до такого роду науково-дослідних робіт і рекомендується до публікації.

Ковтун Олег Іванович к.е.н., професор кафедри економіки Львівського торговельно-економічного університету

Закрити меню