УДК 17.023.36+140.8+165.614+159.9

Щас 27

Рекомендовано до друку засіданням Вченої ради

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

(протокол № 4 від 25 лютого 2021 року)

УПОРЯДНИКИ:

Максименко С., д. психол. н., професор, академік;

Лущ-Пурій У., к. філос. н., доцент;

РЕДКОЛЕГІЯ:

Максименко С., д. психол. н., професор, академік;

Hysa E., PhD, Assoc. Prof.;

Hysa X., PhD, Assoc. Prof.;

Mazzeschi C., PhD, Full Prof;

Mochini M., PhD, Assoc. Prof.;

Hybron D., PhD, Assoc. Prof.;

Базилевич А., д. мед. н., професор;

Бойченко М., д. філос. н., професор;

Біла І., д. психол. н., професор;

Васильєва І., д. філос. н., професор;

Данилюк І., д. психол. н., професор;

Іщук Н., д. філос. н., професор;

Карась А., д. філос. н., професор;

Ляшенко О., д. екон. н., професор;

Сердюк Л., д. психол. н., професор;

Флейчук М., д. екон. н., доцент;

Лущ-Пурій У., к. філос. н., доцент.

Щастя та сучасне суспільство : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (Львів, 20-21 березня 2021 р.). – Львів : СПОЛОМ, 2021. – 292 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці статей.

Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції «ЩАСТЯ ТА СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО» (20-21 березня 2020 р.) містить тези виступів 86 учасників з 11 країн світу (США, Іспанія, Італія, Албанія, Румунія, Польща, Білорусія, Україна, Грузія, Індія та Шрі-Ланка). Матеріали висвітлюють результати міждисциплінарних досліджень щастя. Аналізуються філософські, антропологічні, соціальні, економічні, психологічні, медичні та педагогічні аспекти щастя. Феномен щастя розкривається в контексті життя окремої людини та крізь призму сучасних соціально-політичних, економічних та кульних викликів.

Для науковців, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією науки.

Матеріали опубліковані в авторській редакції

Автори несуть повну відповідальність за грамотність текстів, точність наведених фактів, цитат, покликань та оформлення бібліографії

DOI: 10.31108/7.2021

ISBN 978-966-919-697-2

© Український інститут дослідження щастя, 2021

© Автори тез доповідей, 2021

© Вид-во «СПОЛОМ», 2021

CONTENTS / ЗМІСТ

PREFACE…12

ПЕРЕДМОВА….. 14

ARDEN John SEEDS OF HAPPINESS, OR THE MIND’S NETWORKS AND HAPPINESS Interview by Uliana Lushch-Purii… 17

BANSAL Anmol VIRTUE: THE DOVE OF PEACE? SEEKING UNIVERSAL PEACE SOLUTIONS THROUGH INNER TRANSFORMATION….. 25

BARABASH Svitlana MODERN INTERPRETATION OF THE CONCEPT OF “HAPPINESS” THROUGH THE PRISM OF ITS ETHYMOLOGY…. 31

BAZYLEVYCH Andriy COMMUNICATION AND RELATIONSHIPS AS SOURCES OF HAPPINESS (БАЗИЛЕВИЧ Андрій СПІЛКУВАННЯ ТА СТОСУНКИ – ДЖЕРЕЛА ЩАСТЯ)….. 35

BILA Irina TECHNOLOGY OF CREATIVE THINKING DEVELOPMENT (БІЛА Ірина ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ПОЗИТИВНОГО МИСЛЕННЯ)…. 38

BOYCHENKO Mykhailo THE HAPPINESS AND THE GOOD: ECCENTRICITY AND CENTRIPETALITY (БОЙЧЕНКО Михайло ЩАСТЯ І БЛАГО: ЕКСЦЕНТРИЧНІСТЬ І ДОЦЕНТРОВІСТЬ)…40

BORSHCHEVSKA Anzhela, KYRYLIUK Serhii RELATIONSHIPS IN TWO WORLDS, REAL AND VIRTUAL. CONTEXT OF MEANING AND HAPPINESS (БОРЩЕВСЬКА Анжела, КИРИЛЮК Сергій СТОСУНКИ У ДВОХ СВІТАХ, РЕАЛЬНОМУ ТА ВІРТУАЛЬНОМУ. КОНТЕКСТ ОСМИСЛЕНОСТІ ТА ЩАСТЯ) ….45

BULJUBAŠIĆ Ema HAPPINESS, FREEDOM AND VALUES IN MODERN SOCIETY… 49

BURATTA Livia, DELVECCHIO Elisa, MAZZESCHI Claudia PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AND INTERNALIZING DIFFICULTIES IN ITALIAN EMERGING ADULTS….. 54

CASTELLANOS-REDONDO Sonia, NEVADO-PEÑA Doming, LÓPEZ-RUIZ Víctor-Raúl, HUETE-ALCOCER Nuria A STUDY BY GENDER IN HAPPINESS AT WORK IN SPANISH FINANCIAL SECTOR…. 59

CASUCCI Marco THROUGH SUFFERING, TOWARDS JOY. DIGGING INTO HAPPINESS WITH MICHEL HENRY….62

CHAIKA Galina AN INDIVIDUAL’S PSYCHOLOGICAL AUTONOMY AND WARM RELATIONS WITH OTHERS AND THEIR INFLUENCE ON THE FEELING OF HAPPINESS (ЧАЙКА Галина ПСИХОЛОГІЧНА АВТОНОМІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА ТЕПЛИМИ СТОСУНКАМИ З ІНШИМИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ВІДЧУТТЯ ЩАСТЯ)…. 65

CHORNOMORDENKO Ivan, SIRA Larysa HAPPINESS IN THE PHILOSOPHY OF EAST AND WEST: METAANTHROPOLOGICAL APPROACH (ЧОРНОМОРДЕНКО Іван, СІРА Лариса ЩАСТЯ В ФІЛОСОФІЇ СХОДУ І ЗАХОДУ: МЕТААНТРОПОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД)……68

CHYKHANTSOVA Olena HAPPINESS AS A FACTOR OF INDIVIDUAL HARDINESS….74

ÇOLLAKU Manjola, ÇAUSHAJ Romina FACTORS INFLUENCING HAPPINESS AMONG UNIVERSITY STUDENTS… 77

DEMI (MOSHO) Albana, KADIU Arjana ALBANIA AND CULTURAL SOCIAL ECONOMIC DEVELOPMENT….82

DISSANAYAKE Ishini Samadhi HAPPINESS AND HEALTHCARE THROUGH BUDDHISM…. 86

DOBKO Taras SOCIAL PROGRESS AND INTEGRAL HUMAN DEVELOPMENT: ON HAPPINESS, WELFARE AND DIGNITY (ДОБКО Тарас СУСПІЛЬНИЙ ПОСТУП І ЦІЛІСНИЙ ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК: ПРО ЩАСТЯ, ДОБРОБУТ І ГІДНІСТЬ)… 87

DOLLIJA Elda, ÇOLLAKU Manjola, FURXHI Gentisa HAPPINESS IN THE WORKPLACE… 93

DOSENKO Victor WILL THERE BE HAPPINESS FROM MORPHINE-LIKE PEPTIDES OF MILK? (ДОСЕНКО Віктор ЧИ БУДЕ ЩАСТЯ З МОРФІНОПОДІБНИХ ПЕПТИДІВ МОЛОКА?)….96

DRIHUS Maria THE CONCEPTUAL IDEA OF HAPPINESS IN G.S. KOSTIUK’S PSYCHOLOGICAL SYSTEM (ДРИГУС Марія КОНЦЕПТУАЛЬНА ІДЕЯ ЩАСТЯ У ПСИХОЛОГІЧНІЙ СИСТЕМІ Г.С. КОСТЮКА)….99

FEDORCHUK Olena EMOTIONAL SOURCES OF PERSONALITY (ФЕДОРЧУК Олена ЕМОЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ОСОБИСТОСТІ)……102

FERUNI Nerajda MACROECONOMIC INDICATORS OF HAPPINESS: CASE OF THE EUROPEAN UNION COUNTRIES…. 105

FILONENKO Myroslava, KASIANOVA Alexandra PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF STUDENTS IN EDUCATIONAL CONDITIONS (ФІЛОНЕНКО Мирослава, КАСЬЯНОВА Олександра ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ НАВЧАННЯ)… 110

GIGAURI Iza CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A TOOL TO ENSURE EMPLOYEE WELLBEING…. 114

GOLYASH Iryna HAPPINESS AS A KEY FACTOR OF THE CREATIVE ECONOMY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (ГОЛЯШ Ірина ЩАСТЯ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЧИННИК КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ)….118

GUVEN Ada, HAJDINI Bojana THE PURSUIT OF HAPPINESS AS A UNIVERSAL HUMAN RIGHT…. 124

HAYBRON Dan HAPPINESS AND THE GOOD LIFE Interview by Uliana Lushch-Purii….130

HNASEVYCH Nadiya HAPPINESS AS A PERSONIFIED VALUE DIMENSION OF PERSON (ГНАСЕВИЧ Надія ЩАСТЯ ЯК ПЕРСОНІФІКОВАНИЙ ЦІННІСНИЙ ВИМІР ЛЮДИНИ)…. 134

HOXHAJ Meleq DOES A DEVELOPED COUNTRY MEAN HAPPY PEOPLE?….. 137

HURLYEVA Tetyana LOVE IN THE NATURE OF HAPPINESS: EXISTING-HUMANISTIC ASPECT (ГУРЛЄВА Тетяна ЛЮБОВ У ПРИРОДІ ЩАСТЯ: ЕКЗИСТАНЦІЙНО-ГУМАНІСТИЧНИЙ АСПЕКТ)…. 140

KAPLUNENKO Yaryna UNDERSTANDING THE PHENOMENON OF HAPPINESS IN EXISTENTIAL PSYCHOLOGY (КАПЛУНЕНКО Ярина РОЗУМІННЯ ФЕНОМЕНУ ЩАСТЯ В ЕКЗИСТЕНЦІЙНІЙ ПСИХОЛОГІЇ)…145

KARAS Anatoliy HAPPINESS AS FATE, SENSE, MEANING, AND ALLOTMENT (КАРАСЬ Анатолій ЩАСТЯ ЯК СУДЬБА, СЕНС, СМИСЛ І ДОЛЯ)…. 148

KOMAR Olena NEUROETHICS AND HELLENISTIC PHILOSOPHICAL RECIPES OF HAPPINESS (КОМАР Олена НЕЙРОЕТИКА ТА ЕЛЛІНІСТИЧНІ ФІЛОСОФСЬКІ РЕЦЕПТИ ЩАСТЯ)…153

KRUJA (DEMNERI) Alba, KALLUCI Lumturi ENTREPRENEURSHIP AMONG GRADUATES: A SELF-EMPLOYMENT AND ADVANCEMENT OPPORTUNITY….158

KUMAR Navdeep HAPPINESS AND HUMAN DEVELOPMENT….. 162

LIASHENKO Oleksandra HAPPINESS VS SECURITY: BACKGROUND AND CONSEQUENCES (ЛЯШЕНКО Олександра ЩАСТЯ VS БЕЗПЕКА: ПЕРЕДУМОВИ І НАСЛІДКИ)…..164

LÓPEZ-RUIZ Víctor-Raúl, HUETE-ALCOCER Nuria, ALFARO-NAVARRO José-Luis, NEVADO-PEÑA Domingo TOWARDS A MODEL OF HAPPINESS AND QUALITY OF LIFE IN SPANISH SOCIETY…. 168

LUSHCH-PURII Uliana HOMO EUDAIMONICUS: A ROLE OF A NEW ANTHROPOLOGICAL MODEL IN REFORMATTING A CONTEMPORARY SYSTEM OF EDUCATION (ЛУЩ-ПУРІЙ Уляна HOMO EUDAIMONICUS: РОЛЬ НОВОЇ АНТРОПОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ У ПЕРЕФОРМАТУВАННІ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ)….. 171

LUSHCH-PURII Uliana, GOLYASH Iryna, BAZYLEVYCH Andriy, PURII Roman  IMPACT OF COVID-19 QUARANTINE RESTRICTIONS UPON THE UKRAINIANS’ HAPPINESS: RESULTS OF 2020 STUDY….175

MAKSYMENKO Serhii LOVE AS INFORMATION AND ENERGY UNIT OF PERSON’S HAPPINESS (МАКСИМЕНКО Сергій ЛЮБОВ ЯК ІНФОРМАЦІЙНО-ЕНЕРГЕТИЧНА ОДИНИЦЯ ЩАСТЯ ОСОБИСТОСТІ)….179

MARTSENIUK Maryna ON THE INFLUENCE OF HAPPINESS ON HUMAN HEALTH (МАРЦЕНЮК Марина ДО ПИТАННЯ ВПЛИВУ ЩАСТЯ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ)….182

MERA Nertil, TOZAJ Manjola MICROFINANCE AS A TOOL FOR POVERTY REDUCTION: CASE OF WESTERN BALKAN COUNTRIES…. 187

MIÇO Heliona, KODRA Klara EVALUATION OF HAPPINESS IN ALBANIAN EDUCATION, LEGISLATION AND POLICIES…. 194

MONTESI Cristina THE ECONOMICS OF HAPPINESS IN ROBERT MICHELS BETWEEN BENTHAMIAN UTILITARIANISM AND CIVIL ECONOMY…199

MOSCHINI Marco JOY AND MEMORY: HAPPINESS AND THE CELEBRATION OF LIFE… 205

NAKONECHNA Mariia THE HAPPINESS OF INTERPERSONAL RELATIONS (НАКОНЕЧНА Марія ЩАСТЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИН)… 208

OHIRKO Oleh PROBLEMS OF HAPPINESS IN THE ETHICAL THEORY OF TOMA AQUINSKY (ОГІРКО Олег ПРОБЛЕМИ ЩАСТЯ В ЕТИЧНІЙ ТЕОРІЇ ТОМИ АКВІНСЬКОГО)….211

PAPUCHA Мykola PERSONALITY’S EXPERIENCE OF HAPPINESS (ПАПУЧА Микола ПЕРЕЖИВАННЯ ЩАСТЯ ОСОБИСТІСТЮ)…. 216

PAQUETTE Jonah THE SCIENCE OF AWE: HOW CULTIVATING WONDER BOOSTS YOUR HAPPINESS AND HEALTH Interview by Uliana Lushch-Purii…220

PLAKU Loida PROMOTING WELL-BEING: THE CONTRIBUTION OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN HR OF A COMPANY (THE CASE OF ALBANIA)… 226

PURII Roman, FLEYCHUK Mariya UNIVERSAL BASIC INCOME AS A FOUNDATION OF HAPPINESS-ORIENTED ECONOMIC POLICY OF A CONTEMPORARY STATE (ПУРІЙ Роман, ФЛЕЙЧУК Марія БАЗОВИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ДОХІД – ОСНОВА ЩАСТЯОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ)….. 238

SALAVEI Alesia SATISFACTION WITH LIFE, FEELING OF HAPPINESSAND PROFESSIONAL MOBILITY OF SCIENTISTS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS… 244

SHARKOVA Svitlana, MANNING David CROSS-CULTURAL IDEAS OF AMERICAN AND UKRAINIAN STUDENTS OF THE CONCEPT OF A SOCIALLY SUCCESSFUL PERSON (ШАРКОВА Світлана, MANNING David КРОСКУЛЬТУРНІ ІДЕЇ АМЕРИКАНСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ ЩОДО ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНО УСПІШНОЇ ЛЮДИНИ)…. 247

ROMANYUK Lyudmyla, SHEVCHENKO Andriy VALUE OF HEALTH FOR TRUE HAPPINESS IN CORONACRISIS (РОМАНЮК Людмила, ШЕВЧЕНОК Андрій ЦІННІСТЬ ЗДОРОВ’Я ДЛЯ СПРАВЖНЬОГО ЩАСТЯ В КОРОНАКРИЗІ)…. 251

SMORZHEVSKA Oksana INCESSANT WORRY OR HAPPINESS IN UKRAINIAN (СМОРЖЕВСЬКА ОксанаНЕПОЗБУВНА БЕНТЕГА АБО ЩАСТЯ ПО-УКРАЇНСЬКИ)…. 254

SOLOVIOVA Liudmyla HAPPINESS AS A VALUE FOR A PRESCHOOL CHILD (СОЛОВЙОВА Людмила ЩАСТЯ ЯК ЦІННІСТЬ ДЛЯ ДИТИНИ-ДОШКІЛЬНИКА)….. 258

TUDORACHE Marilena Claudia HAPPINESS AND ECONOMIC DEVELOPMENT… 261

TYTAR Olena HERMENEUTICS OF DANTE’S INTERPRETATION OF HAPPINESS AS A CONCEPT OF GOOD….. 266

VISCOMI Marco PERSPECTIVES ON HAPPINESS ACCORDING TO ORTEGA Y GASSET… 270

VOLODARSKA Nataliia LIFE PERSPECTIVES AS FACTORS OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF PERSONALITY (ВОЛОДАРСЬКА Наталія ЖИТТЄВІ ПЕРСПЕКТИВИ ЯК ЧИННИКИ ПСИХОЛОГІЧНОГОБЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ)….275

YAGIYAYEV Illya, NOVOSELSKA Alina SOCIAL NETWORKING SITES USAGE AND SUBJECTIVE WELL-BEING IN COVID-19 PANDEMIC CONDITIONS (ЯГІЯЄВ Ілля, НОВОСЕЛЬСЬКА Аліна ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА СУБ’ЄКТИВНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19)…277

YARMOLENKO Yuliia HAPPINESS AND ECONOMIC DEVELOPMENT (ЯРМОЛЕНКО Юлія ЩАСТЯ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК)… 280

YAVORSKA-VIETROVA Iryna THE THEORY OF AN OPTIMAL EXPERIENCE AS A SPECIAL VIEW ON THE CONCEPT OF “HAPPINESS” (ЯВОРСЬКА-ВЄТРОВА Ірина ТЕОРІЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПЕРЕЖИВАННЯ ЯК ОСОБЛИВИЙ ПОГЛЯД НА ПОНЯТТЯ «ЩАСТЯ»)…. 285

ZAVHORODNIA Olena, STEPURA Eugene ALEXITIMY AND HAPPINESS (ЗАВГОРОДНЯ Олена, СТЕПУРА ЄвгенійАЛЕКСИТИМІЯ ТА ЩАСТЯ)….288

PREFACE

Happiness and flourishing of a person become a priority of state policy in many countries around the world. Neuropsychological studies of happiness reveal a new approach to happiness as a skill that may be cultivated. Crucial philosophical questions are being raised on the correlation between the good life happiness, values, morality and freedom. During COVID-19 pandemic people’s psychological well-being requires a special attention and the efforts of the international scientific community should be integrated for providing people with instruments and techniques to maintain their mental health and happiness during this challenging period.

The aim of our conference is to create in Lviv the international platform for interdisciplinary discussion on happiness in terms of democracy strengthening and civil society forming.

The main task of our conference is to unite efforts of researchers in philosophy, psychology, neuroscience, biochemistry, biology, sociology, political science, economics, medicine, pedagogics and anthropology in order to provide a complex integral research on happiness and to apply results to social, political, economic and educational practice.

Suggested areas for discussion:
1. Contemporary philosophy of happiness.
2. Positive psychology.

3. Happiness and neuroscience.
4. Happiness, healthcare and medicine.
5. Happiness and economic development.

6. Happiness and education system.

7. Happiness, civil society, law and state management.

8. Happiness and culture.

ORGANIZING COMMITTEE:

Roman PURII, MD, MBA, Director and Co-funder of the Ukrainian Institute for Happiness Research (Ukraine);

Uliana LUSHCH-PURII, PhD, Associate Professor, Co-funder of the Ukrainian Institute for Happiness Research, Associate Professor of the Department of Philosophy and Economics at Danylo Halytsky Lviv National Medical University (Ukraine);

Claudia MAZZESCHI, PhD, Dean of the Department of Philosophy, Social Science and Education University of Perugia (Italy);

Marco MOSCINI, PhD, Professor of the Department of Philosophy, Social Science and Education University of Perugia (Italy);

Eglantina HYSA, PhD, Associate Professor, Head of the Department of Economics, , Epoka University (Albania);

Esmir DEMAJ, PhD, Head of the Department of Business Administration, Epoka University (Аlbania);

Xhimi HYSA, PhD, Associate Professor, Department of Business Administration, Epoka University (Аlbania);

Alba KRUJA (DEMNERI), PhD, Academic Coordinator of Business Informatics Program, Department of Business Administration, Epoka University (Albania);

Serhii MAKSYMENKO, Doctor of Psychological Sciences, Professor, Academician of NAES of Ukraine, Director of G.S. Kostiuk Institute of Psychology of NAES of Ukraine (Ukraine);

Ivan DANYLIUK, Doctor of Psychological Sciences, Professor, Dean of the Faculty of Psychology, Taras Schevchenko National University of Kyiv (Ukraine);

Liudmyla SERDIUK, Doctor of Psychological Sciences, Professor, Head of Chamata Laboratory of Psychology of Personality, G.S. Kostiuk Institute of Psychology of NAES of Ukraine (Ukraine);

Iryna VASYLIEVA, Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Head of the Department of Philosophy, Bioethics and History of Medicine, Bogomolets National Medical University (Ukraine);

Natalia ISHCHUK,Doctor of Philosophical Sciences, Associate Professor, Department of Philosophy, Bioethics and History of Medicine, Bogomolets National Medical University (Ukraine);

Andrii BAZYLEVYCH, Doctor of Medical Sciences, Professor, Department of Propedeutics of Internal Medicine #1 at Danylo Halytsky Lviv National Medical University, President of the World Federation of Ukrainian Medical Associations (Ukraine);

Mirela PANAIT, PhD Habil., Associate Professor, Vice Dean, Faculty of Economic Sciences, Petroleum – Gas University of Ploiesti (Romania);

Víctor-Raúl LÓPEZ-RUIZ, PhD, Hab. Full Professor, Co-founder of Intellectual Capital Research Group, Department of Econometrics, Faculty of Economic and Business Sciences, University of Castilla La Mancha (Spain);

Ladislav KOVÁČ, Doctor of Sciences, Professor, Department of Biochemistry, Faculty of Natural Sciences, Comenius University (Slovakia).

ПЕРЕДМОВА

Щастя та процвітання людини стають пріоритетом в державній політиці багатьох країн світу. Нейропсихологічні дослідження щастя відкривають новий підхід до щастя як навички, якою можна оволодіти. Постають вагомі філософські питання про взаємозв’язок між добрим (благим) життям, щастям, цінностями, мораллю та свободою. Під час пандемії COVID-19 психічний добробут людей потребує особливої уваги і тому потрібно об’єднати зусилля міжнародної наукової спільноти, щоб забезпечити людей інструментами та технологіями підтримки свого психічного здоров’я та щастя у цей нелегкий для всього людства період.

Наша конференція покликана створити у Львові міжнародну платформу для міждисциплінарного обговорення феномену щастя крізь призму зміцнення демократії та становлення громадянського суспільства.

Основним завданням конференції є об’єднати зусилля фахівців з філософії, психології, нейронауки, біохімії, біології, соціології, політології, економіки, медицини, педагогіки та антропології задля комплексного цілісного дослідження щастя та впровадження результатів у соціально-політичну, економічну та освітню практику.

Пропоновані напрями для обговорення:

1. Сучасна філософія щастя.

2. Позитивна психологія.

3. Щастя та нейронаука.

4. Щастя, охорона здоров’я та медицина.

5. Щастя та економічний розвиток.

6. Щастя та система освіти.

7. Щастя, громадянське суспільство, право та державне управління.

8. Щастя та культура.

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Роман ПУРІЙ, лікар, магістр ділового адміністрування, директор і співзасновник Українського інституту дослідження щастя (Україна);

Уляна ЛУЩ-ПУРІЙ, кандидат філософських наук, доцент, співзасновниця Українського інституту дослідження щастя, доцент кафедри філософії та економіки Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (Україна);

Claudia MAZZESCHI, PhD, Dean of the Department of Philosophy, Social Science and Education University of Perugia (Iталія);

Marco MOSCHINI, PhD, Associate Professor of the Department of Philosophy, Social Science and Education University of Perugia (Італія);

Eglantina HYSA, PhD, Associate Professor, Head of the Department of Economics, Epoka University (Албанія);

Esmir DEMAJ, PhD, Head of the Department of Business Administration, Epoka University (Албанія);

Xhimi HYSA, PhD, Associate Professor, Department of Business Administration, Epoka University (Албанія);

Alba KRUJA (DEMNERI), PhD, Academic Coordinator of Business Informatics Program, Department of Business Administration, Epoka University (Албанія);

Сергій МАКСИМЕНКО, доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України, директор Інституту психології імені Г.С. Костююка НАПН України (Україна);

Іван ДАНИЛЮК, доктор психологічних наук, професор, декан факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна);

Людмила СЕРДЮК, доктор психологічних наук, професор, завідувач Лабораторії психології особистості імені П.Р. Чамати Інституту психології імені Г.С. Костююка НАПН України (Україна);

Ірина ВАСИЛЬЄВА, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії, біоетики та історії медицини Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (Україна);

Наталія ІЩУК, доктор філософських наук, доцент кафедри філософії, біоетики та історії медицини Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Український інститут дослідження щастя (Україна);

Андрій БАЗИЛЕВИЧ, президент СФУЛТ, доктор медичних наук, професор, кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №1 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Український інститут дослідження щастя (Україна);

Mirela PANAIT, PhD Habil., Associate Professor, Vice Dean, Faculty of Economic Sciences, Petroleum – Gas University of Ploiesti (Romania);

Víctor-Raúl LÓPEZ-RUIZ, PhD, Hab. Full Professor, Co-founder of Intellectual Capital Research Group, Department of Econometrics, Faculty of Economic and Business Sciences, University of Castilla La Mancha (Spain);

Ladislav KOVÁČ, Prof., Dr.Sc., Department of Biochemistry, Faculty of Natural Sciences, Comenius University (Словаччина).

For VIDEORECORD of the conference follow the link below: Для перегляду відеозапису конференції перейдіть за посиланням: